Avgjørelser i klagesaker

Halden gamle fengsel. Klage på vedtak fattet av Østfold fylkeskonservator etter kulturminneloven § 16

Vår referanse 20/05027-8

Publisert: 16. november 2021

Riksantikvaren har mottatt klage over Viken fylkeskommunes rettevedtak på oppført pergola i bakgården til Halden fengsel. Eiendommen er fredet etter kulturminneloven § 15. Fylkeskommunen har bedt eier fjerne pergolaen, som ikke er omsøkt på riktig måte, og som er en vesentlig endring på den fredede eiendommen.

Riksantikvaren har kommet fram til at fylkeskommunes vedtak opprettholdes, og legger også vekt på at tiltaket heller ikke er omsøkt i kommunen, og kan utgjøre en brannfare slik den er utformet. Riksantikvaren mener det er mulig å finne en løsning som dekker eiers behov for skjerming i bakgården, på en måte som er bedre tilpasset den fredede eiendommen.