Fredning

Henningsvær – prosjekt kulturmiljøfredning

Fredningsforslag for kulturmiljøfredning i Henningsvær har nå vært på sentral høring og en begrenset høring til to høringsinstanser. Riksantikvaren har nå sendt fredningssaken over til Klima- og miljødepartementet til gjennomgang og ferdigstilling.

Dronebilde av Henningsvær
Henningsvær i Vågan, Lofoten. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Riksantikvaren mottok syv innspill til sentral høring
Forslag om fredning ble sendt på sentral høring til 40 berørte departementer, direktorater, tilsyn og forbund. Riksantikvaren mottok syv høringsmerknader.  

Sametinget, Kartverket, Norges Råfisklag, Samferdselsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet meldte at de ikke hadde noen innspill.  

Kystverket takket for konstruktiv dialog så langt, og NVE spilte inn at Statnett SF og Elmea AS burde gis en mulighet til å høres fordi det ligger en sjøkabel innenfor det foreslåtte fredningsområdet. 

Begrenset høring 
Både Statnett SF og Elmea AS har hatt anledning til å gi sine innspill tidligere. Riksantikvaren er opptatt av at saken skal belyses så godt som mulig, og sendte derfor fredningsforslaget på en begrenset høring til de to interessentene. Vi mottok ingen innspill.  

Henningsvær er et kulturmiljø med nasjonal verdi 
Henningsvær foreslås fredet på grunn av at fiskeværet har store kulturhistoriske verdier, og er en viktig representant for fiskerinæringen i Norge. Henningsvær har nasjonal verdi som kulturmiljø.  

Fiske har vært en av de tre viktigste næringene i Norge sammen med landbruk og industri. Fiskerihistorien er en levende kulturarv som i liten grad har blitt anerkjent og synliggjort gjennom vern. Lofotfisket har hatt, og har stor betydning både nasjonalt og internasjonalt.

 

Klima- og miljødepartementet tar over saksbehandlingen
25. mars 2022 sendte Riksantikvaren fredningsforslaget til KLD. Oversendelsesbrevet ligger i den blå boksen lenger ned på siden, sammen med forslag til forskrift. Vedlagt oversendelsen var også informasjon om all tidligere saksgang, merknader og innspill fra alle høringer og forslag til forvaltningsplan.

Departementet skal nå forberede saken for behandling hos Kongen i statsråd. Det betyr at saken kan bli ferdigstilt i år. Det vil bli informert nærmere om fremdriften i saken underveis.

Etter oversendelsen vil KLD først undersøke om de har fått all nødvendig informasjon fra Riksantikvaren og gjennomgå fredningsforslaget. Videre er det sannsynlig at departementet ønsker å besøke Henningsvær. Dette vil sannsynligvis skje i vår.

Riksantikvaren vil fortsatt informere om saken

Riksantikvaren vil i samarbeid med Klima- og miljødepartementet informere om videre framdrift på denne nettsiden, til referansegruppen for fredningsprosjektet, og på Facebook-siden til Innbyggerforeningen i Henningsvær.

Kontaktperson

Jorun Aresvik Hals

E-post: jorhal@ra.no
Mobil:  982 02 810

Fotografier fra Henningsvær

På kulturminnebilder.ra.no finner du et bildealbum med bilder fra vakre Henningsvær opp gjennom tidene.

Disse kan benyttes gratis til ikke-kommersielle formål. Skal bildene publiseres skal de ikke bearbeides, og fotografen må krediteres. Les mer om lisensen ( CC BY-NC-ND ) i bildenes metadata.

Henningsvær Storhagan Storhagan, Væreiergården
Foto: Jorun Aresvik Hals, Riksantikvaren
Henningsvær
Foto: Jorun Aresvik Hals, Riksantikvaren
Henningsvær Misværhola
Foto: Jorun Aresvik Hals, Riksantikvaren

Publisert: 12. desember 2019 | Endret: 6. september 2022