Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høring: fredningsforslag av Sveins gate 15 i Larvik

Sachnowitz hus, Sveins gate 15 i Larvik, er et viktig kulturminne i norsk og europeisk historie. Vestfold og Telemark fylkeskommune har utarbeidet forslag til fredning. Høringsfrist er 31. oktober.

Publisert: 20. september 2022 | Endret: 29. januar 2024

Sveins Gate 15 Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Fredningssaken om Sveins gate 15 i Larvik er nå lagt ut på høring og offentlig ettersyn med forslag til fredningsvedtak og med tilhørende fredningsdokumentasjon. Har du informasjon eller innspill ønsker Vestfold og Telemark fylkeskommune å få det tilsendt.

Høring: fredningsforslag av Sveins gate 15, LarvikGi innspill til fredningen via Vestfold og Telemark fylkeskommune sine nettsider.

Fredningsforslaget blir fremmet i forbindelse med Riksantikvarens satsing på nasjonale minoriteters kulturminner. Et utvalg av kulturmiljøer etter den jødiske minoriteten i Norge er valgt ut for fredning, blant dem huset familien Sachnowitz eide i Larvik. Kulturminnene som velges ut til fredning skal være representative for jødisk liv og historie i Norge og bidra til å ivareta jødisk historie i en europeisk sammenheng.

Minoriteters kulturminner

Den norske befolkning er mangfoldig. Riksantikvaren har i de senere år hatt en satsning på minoriteters kulturminner slik at fredningslisten bedre representerer mangfoldet vi har i Norge. Fem av disse har hatt en lengre tilknytning til landet, og har derfor fått status som nasjonale minoriteter. Disse er skogfinner, kvener/norskfinner, jøder, rom (sigøynere) og romanifolket/tatere. Bakgrunnen for satsingen er en kartlegging av fredete kulturminner i Norge fra 2011, der det ble avdekket at svært få kulturminner knyttet til nasjonale minoriteter var representert på fredningslisten.