Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høringsforslag: Revisjon av NB!-registerets kulturmiljøer i Nordland fylkeskommune

Riksantikvaren har sendt forslag til revisjon av kulturmiljøer av nasjonale interesse i byer og tettsteder (NB!-registeret) i Nordland på høring. Høringsfrist er 30. april 2021. Høringsforslaget er sendt til Nordland fylkeskommune og de tilhørende kommunene som har kulturmiljøer i NB!-registeret i dag. Høringen er åpen og alle har mulighet til å komme med innspill.

Publisert: 17. desember 2020 | Endret: 29. januar 2024

Trekanten i Narvik Nordland har mange interessante kulturmiljø, her representert ved industriområdet Trekanten i Narvik Foto: Vignir Freyr Helgason, Riksantikvaren

Revisjonens mål og innhold

Kulturmiljøene i NB!-registeret er verdifulle fellesgoder og er viktig ressurser som knyttes til kulturhistorisk kunnskap og mangfoldige opplevelser og bruksmuligheter. Revisjonen omfatter derfor presisering av nasjonale interesser og beskrivelse. Samtidig som tekstene er blitt revidert er noen av avgrensningene for kulturmiljøene foreslått endret. Det følger med et notat som begrunner endringene.

Høringsforslaget omfatter de fleste kulturmiljøene som er oppført i NB!-registeret innenfor Nordland fylkeskommune:

 • Stamsund
 • Kabelvåg Parken
 • Svolvær Sentrum
 • Svolvær Svinøya og Bukkedauden
 • Narvik Sentrum
 • Narvik Trekanten
 • Bodø Sentrum
 • Bodø Svenskebyen
 • Mo i Rana Moholmen
 • Mosjøen Byparken
 • Mosjøen Sjøgata

Kulturmiljøene i NB!-registeret som en del av bærekraftig utvikling

Riksantikvarens NB!-register inngår i arbeidet knyttet til Stortingsmelding nr. 16 «Nye mål i kulturmiljøpolitikken – engasjement, bærekraft og mangfold» (2019-2020) som viser flere måter på hvordan kulturmiljø kan bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging. Registeret skal bidra til at kulturmiljøer av nasjonal interesse blir tatt vare på, og brukes som en bærekraftig ressurs i lokal utvikling.

For nærmere informasjon om revisjonens mål og innhold viser vi til høringsbrevet og tilhørende vedlegg.

Hvor skal kommentarer til høringen sendes?

Kommentarer til høringen sendes til Riksantikvaren: postmottak@ra.no eller pr. brev til Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo. Husk å merke kommentar med saksnummer: 20/09974

Høringsfrist: 30.04.2021

Kontaktinformasjon

Saksbehandlere:

Bodil Johanne Paulsen – Bodil.Johanne.Paulsen@ra.no
Vignir Freyr Helgason – Vignir.Freyr.Helgason@ra.no  
Linn Brox – Linn.Brox@ra.no
Ståle Arfeldt Bergås – Staale.Arfeldt.Bergaas@ra.no

Seksjonssjef: 
Leidulf Mydland – Leidulf.Mydland@ra.no
Seksjon for arealplanlegging og miljø