Høringer og kunngjøringer

Avsluttet høringsforslag: Riksantikvarens klimastrategi

Riksantikvaren har sendt ut et forslag til klimastrategi for 2021-2030 på en begrenset høring til fylkeskommunene, Sametinget, Miljødirektoratet, Sysselmesteren på Svalbard, byantikvarene, forvaltningsmuseene, NIKU, Fortidsminneforeningen, Norsk kulturarv og Kulturminnefondet. Fristen for å sende inn uttalelser til forslaget er 15. juni 2021.

Publisert: 22. mars 2021 | Endret: 29. januar 2024

Picture of the Vega houses.
Hysvær på Vegaøyan, Nordland. Foto: Jørgen Holten Jørgensen, Riksantikvaren

Riksantikvaren har bedt om alle typer tilbakemeldinger og innspill til utkastet, men særlig om:

  • Merknader til valgte mål og strategiske satsinger
  • Merknader til framstilling av fakta
  • Merknader til foreslåtte anbefalinger til fylkeskommunene, Sametinget, kommunene og Sysselmesteren på Svalbard.

Formålet med klimastrategien

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Det er derfor behov for en styrket, samordnet og tydeligere forvaltningspraksis på tvers av forvaltningsnivåer og mellom aktører. Riksantikvaren har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å utarbeide en klimastrategi for kulturmiljøforvaltningen. Klimastrategien skal følge opp stortingsmeldingen Nye mål i kulturmiljøpolitikken – Engasjement, bærekraft og mangfold. Meld. St. 16 (2019-2020). Her er oppfølging av Nasjonalt mål 2 særlig relevant: Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging. Videre vil klimastrategien bidra til å følge opp stortingsmeldingen Klimaplan for 2021-2030 Meld. St. 13 (2020-2021)

Flåmselva og Flåm kirke
Flåmselva og Flåm kirke Store nedbørsmengder førte til flom i Flåmselva for noen år siden. Elva flommet inn over middelalderkirkegården og vannstanden sto over gulvet i kirka. Kirkas dekor og fundamenter kan ha blitt skadet. Også andre gamle bygg som har stått på tørt land i andre flomperioder ble denne gangen skadet. Foto: Helge Mikalsen, VG/NTB scanpix.

Klimastrategiens målgrupper og innhold

I møte med klimaendringene er Riksantikvarens klimastrategi et faglig verktøy for forvaltning av kulturmiljø. Den er utarbeidet i tett samarbeid med deltakere fra regionalforvaltningen og en rekke andre aktører innen kulturmiljø- og klimafeltet, gjennom prosjektets styringsgruppe, referansegrupper og arbeidsgrupper. Klimastrategien henvender seg til hele kulturmiljøfeltet, og skal bidra til at alle som jobber med kulturmiljø står sterkere rustet i møte med klimaendringene.

Klimastrategien er delt inn i to deler:

i. Kulturmiljøfeltets bidrag til reduksjon av klimagassutslipp
ii. Kulturmiljøfeltets håndtering av uønskede konsekvenser av klimaendringene.

Klimastrategien redegjør for utfordringer og prioriterte innsatsområder på klimafeltet som er av betydning for kulturmiljøforvaltning. Klimastrategien har fem mål med tilhørende strategiske satsinger. Den har oppfølgingspunkter for Riksantikvaren og legger grunnlaget for Riksantikvarens vurderinger og prioriteringer på klimafeltet. Strategien inneholder konkrete anbefalinger til fylkeskommunene, Sametinget, kommunene og Sysselmesteren på Svalbard.

Spørsmål?

Om du har spørsmål om strategien eller høringsprosessen, ta kontakt med prosjektleder Hanna Lønning Gjerdi.

Høringsfrist: 15.06.2021

Kontaktinformasjon

Prosjektleder:
Hanna Lønning Gjerdi –  Hanna.Lonning.Gjerdi@ra.no