Avgjørelser i klagesaker

Huseby gård. Klage på Viken fylkeskommunes avslag på søknad om drenering av jordbruksareal. Kulturminneloven § 3.

Vår referanse 22/01303

Publisert: 23. september 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Viken fylkeskommunes avslag på søknad om drenering av jordbruksareal i område med automatisk fredete kulturminner. Klagen gjaldt fylkeskommunens lovanvendelse. Klager mente at etablering av nye dreneringsrør i eksisterende grøfter er å anse som en videreføring av «annet jordarbeid», som ikke er søknadspliktig.

Riksantikvaren var enig med klager, og opphevet vedtaket. Saken ble returnert til fylkeskommunen for fornyet behandling. Klagen ble tatt til følge.