r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Kulturminne i kommunen (KIK)

Målet med KIK-prosjektet er å styrke kompetansen om kulturminne i kommunane og få betre oversikt over verneverdige kulturminne. Prosjektet legg til rette for dette gjennom arbeid med kommunale kulturminneplanar.

Kommunane er viktige som forvaltarar av kulturminne og kulturmiljø. For å vere best mogleg rusta til forvaltingsoppgåvene, er ein kulturminneplan eit godt verktøy.

Målet er at 90 % av alle kommunane i landet skal ha stadfesta planar med eit særskild fokus på kulturminne innan 2020.

Ein kulturminneplan gir oversikt og kunnskap

Ein kulturminneplan er kommunen si oversikt over viktige kulturminne og kulturmiljø i kommunen og inneheld ein plan for forvaltinga av desse.

Kommunane definerer sjølve kva kulturminne som er verneverdige og som skal inngå i deira kulturminneplan.

Gjennom arbeidet med å lage ein kulturminneplan får kommunen sett temaet på den politiske dagsorden og aktualisert kulturarven si rolle i samfunnsutviklinga. Ein kulturminneplan gir kommunen kunnskap om lokalhistoria og prioriterer kulturminna som ein vil ta vare på for framtida.

Bakgrunnen for prosjektet

Det er ei nasjonal målsetting å redusere tapet av verneverdige kulturminne, jf. Nasjonalt miljømål 2.1. For å nå dette målet, må ein ha oversikt over desse kulturminna i kommunen. 

St. meld. 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste legg vekt på styrking av den kommunale kompetansen på kulturminnefeltet, og på kor viktig det er at kommunane skaffar seg oversikt over verneverdige kulturminne i kommunen gjennom kulturminneplanar.

KIK-prosjektet er ein del av Riksantikvarens satsing for ei kunnskapsbasert, målretta og effektiv kulturminneforvalting.

Kraftverket ved Kviafossen. Les meir om dette og andre kulturminne i Eid i kulturminneplanen til Eid kommune. Foto: Gerd Fløde Bjørlo, Eid kommune

Hammer bru er eitt av dei prioriterte kulturminna i kulturminneplanen til Høylandet kommune. Foto: Anja Heie, Riksantikvaren

Spørsmål om KIK?

Ta kontakt på kik@ra.no.

Konferanse om kulturminner i kommunen – fra plan til handling

Gratulerer med ferdig kulturminneplan!

Vi ynskjer å gratulere Ulvik kommune med vedteken kulturminneplan

Vi ynskjer å gratulere Lærdal og Leikanger kommune med vedteken kulturminneplan

Vi gratulerer Namsos og Namdalseid kommune med vedtatt kulturminneplan.

Samarbeid med frivillige

Frivillige er en viktig ressurs for kommunen i arbeidet med kulturminneplaner. Her er noen gode råd for samarbeidet.

Kulturminner på Facebook

Facebook kan være en fin kanal for å engasjere lokalbefolkningen og få mer kunnskap om lokale kulturminner. 

Her er noen eksempler:

Kulturminneplan for Kvam
Kulturminneplan for Åmli
Kulturarven i Eid
Kulturminne i Sveio
Kulturminne i Radøy kommune