Klima

Klima

Klimaendringene pågår nå. De fysiske endringene har vi bare så vidt sett begynnelsen på. I Norge forventes det et varmere og våtere klima, og deler av kysten vil oppleve en havnivåstigning på mellom 20 og 80 centimeter mot slutten av dette hundreåret. Tiden for handling er nå.

Her kan du lese om hvilke konsekvenser det vil få for kulturminnene, og hva vi kan gjøre for å tilpasse disse til det endrede klimaet. Her kan du og lese om tiltak vi kan gjøre for å redusere klimabelastningene, og hva du som huseier kan gjøre.

Nederst på siden finner du en oversikt over alle relevante publikasjoner, veiledere og nettsteder

Otternes bygdetun i Aurland kommune i Sogn og Fjordane er et av kulturmiljøene som den internasjonale klimasatsningen tar utgangspunkt i. Foto: Marte Boro Riksantikvaren
Otternes bygdetun Otternes bygdetun i Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Aurland kommune er med i prosjektet Adapt Northern Heritage (link?) for å utvikle veiledning for risikovurdering og planlegging av tiltak som redusere skader. Foto: Marte Boro, Riksantikvaren.

Kulturminner i et endret klima

Stigende havnivå, økte stormflommål og økt kysterosjon er en trussel for kystnær bebyggelse i utsatte områder. Mer regn og økt fuktighet vil føre til mer råte og soppvekst. Alle bygningsmaterialer er utsatt for nedbrytning over tid, og klimaforhold er avgjørende for hvor hurtig dette vil foregå. De fleste materialer brytes raskere ned i et varmere og fuktigere klima.

I tillegg til de gradvise endringene som foregår over lang tid, vil klimaendringene medføre flere ekstremværhendelser, flere ras og mer flom som kan gi akutte skader på kulturhistoriske bygninger og andre kulturminner.

Vekstsesongen for planter og trær forlenges dersom klimaet blir varmere og våtere. Dette vil påvirke kulturmiljøer og landskap, og blant annet forsterke en pågående gjengroing og heving av tregrensa.

Hva kan vi gjøre for å redusere klimabelastningene?

Eiere og forvaltere av kulturminner og kulturmiljøer får derfor større utfordringer fremover når det gjelder å ta vare på kulturarven i et endret klima, og i et samfunn hvor alle aktører forutsettes å bidra til å begrense ytterligere klimaendringer. Ikke bare klimaendringene i seg selv, men også samfunnets håndtering av klimaproblematikken vil påvirke kulturarven på ulike måter.

Her kan du lese om hva vi kan gjøre for å redusere klimabelastningene.

 

 

Hva gjør du som huseier?

Klimaet har alltid utsatt bygninger for påkjenninger i form av blant annet fuktighet og temperatursvingninger.

Her får du som huseier noen tips om ettersyn og vedlikehold av huset ditt.

Relevante publikasjoner, veiledere og nettsteder.

Publikasjoner og veiledere

Riksantikvarens informasjonsark med praktiske råd om hvordan man på best mulig måte kan motvirke og begrense uheldige konsekvenser av forventede klimaendringer.

En studie i saltforvitring når klimaet endrer seg: Albanustårnet på Selja kloster 2016-2020. Forskningsrapport fra FABRICA kulturminnetjenester AS.

Riksantikvarens veileder om energieffektivisering av eldre bygninger. Veilederen inneholder råd om planlegging, vurdering av effekt og risiko ved tiltak med mer.

Kulturminner og klimaendringer. Pilotprosjekt Aurland kommune. Rapport

Klimaforhold og klimaendringer i Norden. Delrapport 1 fra prosjektet Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø.

Kulturminner, kulturmiljø og landskap i Norden. Delrapport 2 fra prosjektet Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø.

Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø. Delrapport 3 fra prosjektet Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø.

Konsekvenser av klimaendringer for forvaltningen av kulturminner og kulturmiljø, og anbefalte tiltak. Delrapport 4 fra prosjektet Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø.

Klimaendringer og bevaringsverdige bygninger – informasjonsark for eiere av eldre hus med praktiske råd om hvordan man på best mulig måte kan motvirke og begrense uheldige konsekvenser av klimaendringer

Bærekraft og kulturminnevern – les om forskningsrapporten fra SINTEF og NIKU som viser at de samme metodene som blir brukt for å energieffektivisere nybygg også kan fungere godt i restaurering og oppgradering av eldre bygg.

Kulturminner og havnivåstigning. Ciens-rapport 1-2013

Klimaendringer og kulturarv i Norden. Oppsummering av prosjektet Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø.

Cercma – Cultural Environment as Resource in Climate Change Mitigation and Adaption er et Nordisk samarbeidsprosjekt som ser på kulturminner og -miljøer som ressurser i reduksjonen av og i tilpasningen til klimaendringene.

Regjeringskvartalet. Riksantikvarens utredning om verneverdi og ny bruk. Rapporten inneholder blant annet en vurdering av bærekraft og oppgradering av høyblokka.

Gamle hus kan være like klimavennlige som nye – Les rapporten Klimagassberegninger Villa Dammen  

Bærekraftige historiske byer: Byens kulturarv – Bra for klimaet! (pdf). Nordisk samarbeidsprosjekt med fokus på bærekraftige løsninger på områdenivå.

Les rapporten KLIMA i Norge 2100 på klimaservicesenter.no

Klimagassberegninger for vernede boligbygg vs. nye lavenergiboliger (pdf), utarbeidet av Civitas på oppdrag fra Riksantikvaren. En sammenligning av klimagassutslipp fra en gammel laftebygning i Trondheim med en ny lavenergibolig i et 60 års perspektiv.

Nettsider

Riksantikvarens temaside om energisparing.

Sjekkhuset.no  – hva du kan gjøre for å forebygge skader som følge av klimaendringer.

Klimatilpasning.no – les om klimautfordringene i ditt fylke

Klimakommune.no – Om effekter av klima og klimaendringer på den bygde kulturarven. Nettsiden inneholder mye generell og detaljert informasjon om tilpasning til klimaendringene.

Statsbyggs klimagassregnskap – et webbasert verktøy for å beregne et bygg sitt klimagassavtrykk.

Nettsiden Spara och bevara er den svenske Energimyndighetens forskningsprogram for energieffektivisering i kulturhistorisk verdifulle bygninger. Nettsiden inneholder også en kunnskapsdatabase med referanser til litteratur og forskningsresultat innen området “energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse”.

Nettsidene til Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) inneholder informasjon om klimaendringene og belastninger på kulturminner.

Publisert: 8. april 2020 | Endret: 21. mai 2020