Klima

Gjengroing

Et varmere klima kan bidra til økt gjengroing og til at kulturmiljøer og landskap endres.

Opplevelsen av landskapet blir sterkt endret når åpne jordbruksarealer gror igjen. Utsikt mot Atnsjøen og Rondane. Til venstre foto fra 1967 til høyre fra 2004. Foto: © Aune Forlag og © Oskar Puschmann / Skog og Landskap
Utsikt mot Atnasjøen og Rondane. Opplevelsen av landskapet blir sterkt endret når åpne jordbruksarealer gror igjen. Utsikt mot Atnsjøen og Rondane. Til venstre foto fra 1967 til høyre fra 2004. Foto: © Aune Forlag og © Oskar Puschmann, Skog og Landskap.

Vekstsesongen for planter og trær i de nordiske landene er blitt lengre de seneste tiårene, spesielt i sørlige og kystnære områder. Med stigende temperaturer vil vekstsesongen forlenges ytterligere.

Når beitemarker og setergrender gror igjen, vil det biologiske artsmangfoldet i disse kulturmiljøene påvirkes og opplevelsesverdien endres.

Vi har mange eksempler på at utsikt over fine beitelandskap og setervoller blir forringet når trær og kratt tar over. Årsaken til dette er nok først og fremst endrete driftsformer i landbruket (mindre beite, mindre seterdrift), men også et mildere klima som gjør at det raskere gror igjen.

Publisert: 8. april 2020