Klima

Ekstremvær, flom og skred

I tillegg til de gradvise endringene som foregår over lang tid, vil klimaendringene føre til flere ekstremværhendelser. Det kan gi akutte skader på kulturminnene.

Store nedbørsmengder førte til flom i Flåmselva. Elva flommet inn over middelalderkirkegården og vannstanden sto over gulvet i kirka. Kirkas dekor og fundamenter kan ha blitt skadet. Også andre gamle bygg som har stått på tørt land i andre flomperioder ble denne gangen skadet. Foto: Helge Mikalsen/VG/NTB scanpix
Flåmselva og Flåm Kirke. Store nedbørsmengder førte til flom i Flåmselva for noen år siden. Elva flommet inn over middelalderkirkegården og vannstanden sto over gulvet i kirka. Kirkas dekor og fundamenter kan ha blitt skadet. Også andre gamle bygg som har stått på tørt land i andre flomperioder ble denne gangen skadet. Foto: Helge Mikalsen, VG/NTB scanpix.

Ekstremvær som storm, store nedbørsmengder og langvarig tørke kan medføre skade på bygninger og konstruksjoner av kulturhistorisk verdi og på kulturmiljøer og landskap både i byer og landdistrikter.

Byer og tettsteder vil bli mer sårbare for en økning i ekstreme nedbørshendelser. Tette gategulv og avhengighet av avløpssystemer for å håndtere overvann vil gi økt fare for oversvømmelser. Mer nedbør vil dessuten kunne medføre oppfukting av bygninger og økt risiko for fuktskader.

Skredfaren vil også stedvis øke, men kulturhistoriske bygninger vil trolig ikke være spesielt utsatt for skred fordi eldre bebyggelse som regel er plassert slik at de ikke rammes av ras. Men et endret klima kan likevel føre til at det går ras også der det aldri har gått ras før.

Listad kirkested i Sør Fron kommune i Oppland ble rammet av et jordras som følge av flom i mai 2013. Deler av den nedlagte kirkegården skled ut og ble ført bort med flommassene. Dette førte til store ødeleggelser på et kulturminne som hittil har vært svært godt bevart og som er en viktig kilde til kunnskap om gravskikk og befolkning på stedet gjennom historien. Etter ødeleggelsen er kunnskapsverdien redusert både ved at deler av kirkegården er forsvunnet og at skjelettmaterialet nå er omrotet og løsrevet fra opprinnelig kontekst. Foto: Unni Tveiten Grøtberg / Oppland fylkeskommune
Listad Kirkested i Sør Fron kommune i Oppland ble rammet av et jordras som følge av flom i mai 2013. Deler av den nedlagte kirkegården skled ut og ble ført bort med flommassene. Dette førte til store ødeleggelser på et kulturminne som hittil har vært svært godt bevart og som er en viktig kilde til kunnskap om gravskikk og befolkning på stedet gjennom historien. Etter ødeleggelsen er kunnskapsverdien redusert både ved at deler av kirkegården er forsvunnet og at skjelettmaterialet nå er omrotet og løsrevet fra opprinnelig kontekst. Foto: Unni Tveiten Grøtberg, Oppland fylkeskommune.

Publisert: 8. april 2020