Om Riksantikvaren

Organisasjonen

Riksantikvaren er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet, og vi er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken. Vi har et faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmesteren på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet.

Last ned organisasjonskart som pdf.

Ledelsen

riksantikvar Hanna Geiran

assisterende riksantikvar
Audun Skeidsvoll

avdelingsdirektør for organisasjonsavdelingen
Astrid Auran Nesbø

avdelingsdirektør for kulturminneavdelingen
Turid Kolstadløkken

avdelingsdirektør for samfunnsavdelingen
Elisabeth Dahle

avdelingsdirektør for kommunikasjonsenheten
Trude Isaksen

Organisasjonskart Riksantikvaren August 2022

Analyse- og statistikkenheten

Analyse- og statistikkenheten har ansvar for produksjon av faktabasert innsikt- og beslutningsgrunnlag for utvikling av kulturminnepolitikken. Enheten har hovedansvar for Riksantikvarens arbeid med forskning og utvikling, og analyse- og statistikkarbeid. Analyse- og statistikkenheten har også ansvar for utvikling av prosjektmetode (prosjektutforming, prosjektarbeid og prosjektstyring) og organisasjonens arbeid med verdiskaping.

Direktør for enheten
Assisterende riksantikvar Audun Skeidsvoll

Kommunikasjonsenheten

Kommunikasjonsenheten skal følge opp Riksantikvarens strategier for intern- og eksternkommunikasjon. Enheten arbeider med nettformidling på ra.no og intranett, sosiale medier, mediekontakt, publikasjoner, publikumsarrangementer og annen publikumsrettet virksomhet.

Kommunikasjonsdirektør
Trude Isaksen

Organisasjonsavdelingen

Organisasjonsavdelingen har ansvar for HR og organisasjonsutvikling, HMS, drift og internforvaltning, virksomhetsstyring, økonomi og lønn, internkontroll, sikkerhetsområdet inkludert ISO-sertifisering av informasjonssikkerhet, digitale tjenester, arkiv, foto og bibliotek.

Avdelingsdirektør
Astrid Auran Nesbø

Seksjon for digitale tjenester
Seksjonssjef: Solveig Skjermo

Seksjon for HR og drift
Seksjonssjef: Stian Wessel Johnsen

Seksjon for foto, arkiv og bibliotek
Seksjonssjef: Marit Hellum

Seksjon for økonomi og virksomhetsstyring
Seksjonssjef: Finn Neumayer

Samfunnsavdelingen

Samfunnsavdelingen har ansvar for internasjonalt samarbeid og verdensarv, forvaltning av arkeologiske kulturminner og Riksantikvarens arbeid med plan- og bygningslovssaker. I tillegg har avdelingen et ansvar for å utvikle Riksantikvarens klimastrategi, følge opp bystrategien, kommunesatsingen og arbeidet med landskap.

Fungerende avdelingsdirektør
Linda Veiby

Seksjon for arealplanlegging og miljø
Seksjonssjef: Jarle Jarleson Vaage

Seksjon for arkeologiske kulturminner
Seksjonssjef: Isa Trøim

Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv
Fungerende seksjonssjef: Noelle Dahl-Poppe

Kulturminneavdelingen

Kulturminneavdelingen arbeider med fredningssaker, verneplaner, kulturminnefaglig rådgivning, dispensasjoner og tilskudd. Seksjon for fredning og verneplaner har ansvar for oppfølging av fredningsstrategien og gjennomføring av fredninger. Seksjon for rådgivning og tilskudd arbeider med rådgivning innenfor blant annet bygningsvern, brannsikring, håndverk og tilskuddsordninger. Seksjonen har også overordnet forvaltningsansvar for fartøyvern, kirker og fredete bygninger og anlegg. Juridisk seksjon arbeider med juridisk rådgivning, veiledning og klagesaker. Seksjonen for kirkesaker har ansvar for forvaltningen av kirker

Avdelingsdirektør
Turid Kolstadløkken

Seksjon for fredning og verneplaner
Seksjonssjef: Sigrid Solheim Murud

Seksjon for rådgivning og tilskudd
Fungerende seksjonssjef: Aase Hogfeldt-Eskevik

Juridisk seksjon
Leder: avdelingsdirektør Anne-Judith Munthe-Kaas

Seksjon for kirkesaker
Seksjonsjef: Harald Ibenholt

Publisert: 6. april 2020 | Endret: 29. februar 2024