Prosjekter og satsinger

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) er en tverrfaglig, felles satsing mellom Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Fra 2023 er 51 områder fra hele landet med. Kart finner du nederst på denne siden.

Steinsletta i Ringerike og Hole kommuner er et av de to utvalgte områdene i Buskerud fylke. Foto: Jørn Jensen Buskerud fylkekommune

Jordbrukslandskapet er skapt gjennom bosetting og bruk av landskapet gjennom flere tusen år. Her finnes gravhauger, bygninger, steingjerder og ferdselsveier. Her er åkrer, slåttenger, beitemarker, lyngheier og lauvingslier. Helheten av tun, innmark og utmark inneholder store kulturhistoriske og biologiske verdier. Disse verdiene er avhengig av fortsatt bruk, skjøtsel og vedlikehold for å opprettholdes. Her er selvsagt bonden den viktigste aktøren!

I denne satsingen har landbruks-, natur- og kulturminneforvaltningen gått sammen om å gi bonden drahjelp. Direktorater og regionale etater samarbeider med kommuner og grunneiere.

Grunnleggende for valg av områder er at:

  • de i størst mulig grad har både store biologiske verdier og store kulturhistoriske verdier
  • det er realistisk å få til langsiktig drift, skjøtsel og vedlikehold

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har i et spleiselag avsatt spesielle tilskudd til drift av områdene. Tilskuddsordningen er forankret i en egen forskrift.

Se det nye nettstedet ukl.ra.no. Bildenettsiden viser hva som har skjedd i de utvalgte landskapene – hvordan så de ut for 150, 100, 50 eller 10 år siden – og hva som er i ferd med å skje framover. I filmen under møter du Oskar Puschmann som har refotografert landskapene på nettsiden. Den viser hvordan han jobber og hvorfor formidling av landskapsendringer er viktig. Puschmann er ansatt på Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Sjå filmen Mulighetenes landskap – refotografering, fortid og framtid

NULL
kart over Norge merket med UKL-landskap
Kart over de utvalgte kulturlandskapene i Norge per 2023
"Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal " er et av de to utvalgte områdene i Møre og Romsdal. Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal er et av de to utvalgte områdene i Møre og Romsdal.
Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Engeløya i Steigen i Nordland. Fotograf: Berit A. Staurbakk
Engeløya i Steigen kommune i Nordland er et kyst- og øylandskap med aktivt jordbruk på strandflatene.
Foto: Berit A. Staurbakk
Skallan-Rå i Kvæfjord kommune i Troms er et fjordlandskap med intakt teigstruktur. Foto: Robert Nygård
Skallan-Rå i Kvæfjord kommune i Troms er et fjordlandskap med intakt teigstruktur.
Foto: Robert Nygård

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 14. juni 2024