Prosjekter og satsinger

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) er en tverrfaglig, felles satsing mellom Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Fra 2023 er 51 områder fra hele landet med. Kart finner du nederst på denne siden.

Steinsletta i Ringerike og Hole kommuner er et av de to utvalgte områdene i Buskerud fylke. Foto: Jørn Jensen Buskerud fylkekommune

Jordbrukslandskapet er skapt gjennom bosetting og bruk av landskapet gjennom flere tusen år. Her finnes gravhauger, bygninger, steingjerder og ferdselsveier. Her er åkrer, slåttenger, beitemarker, lyngheier og lauvingslier. Helheten av tun, innmark og utmark inneholder store kulturhistoriske og biologiske verdier. Disse verdiene er avhengig av fortsatt bruk, skjøtsel og vedlikehold for å opprettholdes. Her er selvsagt bonden den viktigste aktøren!

I denne satsingen har landbruks-, natur- og kulturminneforvaltningen gått sammen om å gi bonden drahjelp. Direktorater og regionale etater samarbeider med kommuner og grunneiere.

Grunnleggende for valg av områder er at:

  • de i størst mulig grad har både store biologiske verdier og store kulturhistoriske verdier
  • det er realistisk å få til langsiktig drift, skjøtsel og vedlikehold

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har i et spleiselag avsatt spesielle tilskudd til drift av områdene. Tilskuddsordningen er forankret i en egen forskrift.

"Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal " er et av de to utvalgte områdene i Møre og Romsdal. Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal er et av de to utvalgte områdene i Møre og Romsdal.
Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Engeløya i Steigen i Nordland. Fotograf: Berit A. Staurbakk
Engeløya i Steigen kommune i Nordland er et kyst- og øylandskap med aktivt jordbruk på strandflatene.
Foto: Berit A. Staurbakk
Skallan-Rå i Kvæfjord kommune i Troms er et fjordlandskap med intakt teigstruktur. Foto: Robert Nygård
Skallan-Rå i Kvæfjord kommune i Troms er et fjordlandskap med intakt teigstruktur.
Foto: Robert Nygård
kart over Norge merket med UKL-landskap
Kart over de utvalgte kulturlandskapene i Norge per 2023
Nyhetsbrev for UKLDesember 2022

Nye utvalgte kulturlandskap

I 2022 ble 3 nye kulturlandskap lagt til i satsingen, les om disse her;

Eikesdalen i Møre og Romsdal 

Koppangsøyene i Innlandet 

Utsira i Rogaland

Nettside

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket sin nettside hos Landbruksdirektoratet

Hjartdal på radioen

I 2017 ble Sud-Åbø i Hjartdal fredet, samtidig ble Hjartdal og Svartdal med i satsingen Utvalgte kulturlandskap.

Bli med på en rusletur til Sud-Åbø på NRK P2 Museum!

Kontaktpersoner

Ragnhild Hoel – ragnhild.hoel@ra.no

Cecilie Askhaven – cecilie.askhaven@ra.no

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 6. januar 2023