Prosjekter og satsinger

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en tverrfaglig, felles satsing mellom Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Så langt er 46 områder fra hele landet valgt ut. Kart finner du nederst på denne siden.

Steinsletta i Ringerike og Hole kommuner er et av de to utvalgte områdene i Buskerud fylke. Foto: Jørn Jensen Buskerud fylkekommune

Jordbrukslandskapet er skapt gjennom bosetting og bruk av landskapet gjennom flere tusen år. Her finnes gravhauger, bygninger, steingjerder og ferdselsveier. Her er åkrer, slåttenger, beitemarker, lyngheier og lauvingslier. Helheten av tun, innmark og utmark inneholder store kulturhistoriske og biologiske verdier. Disse verdiene er avhengig av fortsatt bruk, skjøtsel og vedlikehold for å opprettholdes. Her er selvsagt bonden den viktigste aktøren!

I denne satsingen har landbruks-, natur- og kulturminneforvaltningen gått sammen om å gi bonden drahjelp. Direktorater og regionale etater samarbeider med kommuner og grunneiere.

Grunnleggende for valg av områder er at:

  • de i størst mulig grad har både store biologiske verdier og store kulturhistoriske verdier
  • det er realistisk å få til langsiktig drift, skjøtsel og vedlikehold

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har i et spleiselag avsatt spesielle tilskudd til drift av områdene, forankret i frivillige avtaler mellom grunneiere/brukere og staten.

"Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal " er et av de to utvalgte områdene i Møre og Romsdal. Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Øvre Sunndal: "Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal " er et av de to utvalgte områdene i Møre og Romsdal. Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Engeløya i Steigen i Nordland. Fotograf: Berit A. Staurbakk
Engeløya i Steigen kommune i Nordland: er et kyst- og øylandskap med aktivt jordbruk på strandflatene.
Foto: Berit A. Staurbakk
Skallan-Rå i Kvæfjord kommune i Troms er et fjordlandskap med intakt teigstruktur. Foto: Robert Nygård
Skallan-Rå: i Kvæfjord kommune i Troms er et fjordlandskap med intakt teigstruktur.
Foto: Robert Nygård
Kart over de utvalgte kulturlandskapene i Norge per 2020

Nettside

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket sin nettside hos Landbruksdirektoratet

Hjartdal på radioen

I 2017 ble Sud-Åbø i Hjartdal fredet, samtidig ble Hjartdal og Svartdal med i satsingen Utvalgte kulturlandskap.

Bli med på en rusletur til Sud-Åbø på NRK P2 Museum!

Kontaktpersoner

Ragnhild Hoel – ragnhild.hoel@ra.no

Cecilie Askhaven – cecilie.askhaven@ra.no

Publisert: 13. desember 2019 | Endret: 12. oktober 2020