Pressemelding

8.8 millioner til kulturmiljøarbeid i kommunene

– Vi tildeler 8,8 millioner til arbeid med kulturminner i kommunene, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Etter årets tildeling har 95 prosent av landets kommuner fått støtte til å lage egne kulturmiljøplaner.

Publisert: 19. mai 2022 | Endret: 24. mai 2022

Bragernes torg i Drammen. Drammen er en av kommunene som får støtte til å lage en kulturmiljøplan i 2022.
Drammen, Bragernes torg. Drammen er en av kommunene som får støtte til å lage en kulturmiljøplan i 2022. Foto: Lene Buskoven.

– Kulturminnene er viktige for å forstå vår historie. Ofte er de også en berikelse for bybildet eller kulturlandskapet. Satsingen Kulturminner i kommunene har vart i over ti år og bidratt til at kommunene kan ivareta kulturmiljø i plan- og byggesaker, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

I årets tildeling har Riksantikvaren prioritert kulturmiljøplaner, både nye planer, rullering av eldre planer og revidering av planer for kommuner som har slått seg sammen. I tillegg har fylkeskommunene og Sametinget fått midler til å styrke arbeidet med kurs, seminarer og direkte veiledning og hjelp til kommuner som ennå ikke er i mål med sine kulturmiljøplaner.

– Vi fikk inn 17 søknader om tilskudd til kulturmiljøplaner i år, og åtte søknader om kompetanseutvikling fra fylkene, sier Geiran. – Vi innvilger alle de åtte søknadene fra fylkene, og 11 søknader fra kommunene om kulturmiljøplaner.
I år får kommunene Tinn, Aremark og Hurdal tilskudd for første gang. Kommunene Rauma, Vaksdal og Drammen får til rullering av sine kulturmiljøplaner. Kommunene Lindesnes, Trondheim, Øygarden, Sunnfjord og Nordre Follo får tilskudd til å lage en helhetlig kulturmiljøplan for sin sammenslåtte kommune. Tilskuddet er på kr 100.000 til hver av kommunene.

Klima- og miljødepartementet har øremerket 2 millioner kroner av tilskuddspotten til bygningsvernsenteret Murbyen Oslo.
– Mange av byene våre har gamle murgårder som det er viktig å ta vare på. Murbyen Oslo skal fylle rollen som et nasjonalt bygningsvernsenter for tradisjonelle teknikker og metoder i murerfaget. Dette tilskuddet skal derfor gi effekt også utenfor Oslo, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Status

Målsetningen er å redusere tapet av verneverdige kulturminner og kulturmiljø. Med en god oversikt er det enklere for kommunene å hindre tap av kulturminner. Per i dag har 204 av kommunene vedtatt sin egen kulturmiljøplan, i tillegg er 135 i gang med arbeidet.

Se statuskart for arbeidet med kulturmiljøer i kommunene.

Hva slags effekter gir en kulturmiljøplan?

  • gir økt oversikt og kunnskap om kulturminner, kulturmiljø og landskap
  • gir effektiv plan- og byggesaksbehandling
  • styrker kommunens planarbeid og øvrig virksomhet
  • styrker kulturminnenes rolle i kommunens planarbeid
  • styrker lokaldemokratiet og lokalt engasjement
  • gjør at kulturmiljø blir satt på den lokalpolitiske dagsorden
  • aktualiserer kulturarvens rolle i samfunnsutviklingen
  • vil gi forutsigbarhet for eiere, andre sektorer og myndigheter på kulturminneområdet.
  • ivaretar kulturmiljø ved helhetlig samfunnsplanlegging
  • gir grunnlag for en aktiv tilskudds- og økonomiforvaltning

Tilskudd til kulturmiljøarbeid i kommunene

wdt_ID Fylkeskommune Kommune Søker om Tildeling (tall i kroner)
2 Agder Lindesnes Kulturmiljøplan 100,000
3 Innlandet - Kompetanseutvikling og oppfølging av kommuner 1,032,000
4 Møre og Romsdal - Kompetanseutvikling og oppfølging av kommuner 100,000
5 Møre og Romsdal Rauma Kulturmiljøplan 100,000
6 Nordland - Kompetanseutvikling og oppfølging av kommuner 732,000
7 Sametinget - Kompetanseutvikling 832,000
8 Vestfold og Telemark - Kompetanseutvikling og oppfølging av kommuner 732,000
9 Vestfold og Telemark Tinn Kulturmiljøplan 100,000
10 Troms og Finnmark - Kompetanseutvikling og oppfølging av kommuner 732,000
11 Trøndelag - Kompetanseutvikling og oppfølging av kommuner 832,000
Fylkeskommune Kommune Søker om Tildeling (tall i kroner)

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153