Pressemelding

Tilskot til istandsetjing av freda bygg i 2017

Riksantikvaren har fordelt over 140 millionar kroner til fylkeskommunane. Pengane skal gå til istandsetjing av freda bygningar i privat eige.

Publisert: 15. februar 2017 | Endret: 19. desember 2019

Bilde av Kongegården. Foto: Leif Anker, Riksantikvaren
Kongegården Kongegården har blant anna store setningsskadar. Omfattande tiltak må til for å redde den freda bygningen frå 1820. Foto: Leif Anker, Riksantikvaren

─ Dei freda husa i Noreg er ein viktig del av kulturarven vår og eigarar av freda bygningar gjer eit viktig arbeid for å ta vare på vår felles historie, seier riksantikvar Jørn Holme som òg oppmodar fylkeskommunane til å gje tilskot til freda bygg på sine eigne budsjett.

Samanlikna med fjoråret har Riksantikvaren i år 25 millionar kroner meir til eigarane av freda hus. Dette skuldast ein auke i midlar over statsbudsjettet.

Budsjettvinnarar

I år er det Oppland, Telemark, Hordaland og Østfold som får dei største summane. Lengst i sør får Vest-Agder og Aust-Agder ein betydeleg auke i tilskot samanlikna med i fjor. Det er fylkeskommunane som vel ut og prioriterer dei eigedomane som får tilskot. Men Riksantikvaren kan òg gje føringar for bruken av midlane, og har gjort det i nokre tilfelle. I Østfold skal ni millionar kroner gå til vidare arbeid med istandsetjinga av Kongegården i Halden. Kongegården fekk tilsvarande beløp i fjor, og det er ei stor oppgåve å setje i stand dette monumentale bygget.

Bilde av Ormelid. Ormelid er ein høgdegard i Luster i Sogn og Fjordane. Garden ligg omlag 450 meter over havet. Arkeologiske funn syner spor etter jordbruk på Ormelid 4000 år attende i tid. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren
Ormelid Ormelid er ein høgdegard i Luster i Sogn og Fjordane. Garden ligg omlag 450 meter over havet. Arkeologiske funn syner spor etter jordbruk på Ormelid 4000 år attende i tid. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren

Det er òg ei rekkje andre spanande istandsetjingsprosjekt. I Vestfold vart det sjeldne løkkeanlegget Solhaug, frå 1800-talet, freda i 2015. Riksantikvaren vil no setje av pengar til å sikre bygningane her. I Akershus skal det brukast inntil 3,5 millionar på istandsetjing av det vakre interiøret på skrivargarden Hovin. I Sogn og Fjordane held arbeida på fjellgarden Ormelid fram og i Sør-Trøndelag er det særleg sjøbodene i Trondheim som det skal satsast på i løpet av året.

Ein del av pengane skal gå til dei freda kulturmiljøa i Noreg, blant anna Sør-Gjæslingan i Nord-Trøndelag og Sogndalstrand og Skudeneshavn i Rogaland.

Oversikt over tilskot 2017:

TilskuddsmottakarTildeling post 71, 2017, inkl. tilsagnsfullmakt
Østfold12 000 000
Akershus11 000 000
Oslo2 000 000
Hedmark5 500 000
Oppland15 000 000
Buskerud9 500 000
Vestfold6 500 000
Telemark11 500 000
Aust-Agder4 000 000
Vest-Agder5 000 000
Rogaland3 000 000
Hordaland13 000 000
Sogn og Fjordane7 500 000
Møre og Romsdal6 500 000
Sør-Trøndelag7 000 000
Nord-Trøndelag5 500 000
Nordland6 500 000
Troms4 500 000
Finnmark3 000 000
Sametinget2 200 000
Sum fylka140 700 000

Dato 15.02.2017 14:15 endret 15.02.2017 14:49

Kontaktperson

Pressetelefon: 404 65 153