Avgjørelser i klagesaker

Sogndalstrand kulturmiljø. Klage på Rogaland fylkeskommunes avslag på søknad om terrasse. Kulturminneloven § 20.

Vår referanse 22/03964

Publisert: 29. november 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Rogaland fylkeskommunes avslag på dispensasjon for oppføring av terrasse. Tiltaket var allerede utført. Klagen reiste også spørsmål om hvordan forskriftens dispensasjonsbestemmelse skulle forstås. Avslaget var begrunnet med at terrassen, på grunn av størrelse og materialbruk, ikke var tilstrekkelig tilpasset den eksisterende bygningen og kulturmiljøet ellers. Den var også veldig synlig i kulturmiljøet.

Riksantikvaren konstaterte at tiltaket var søknadspliktig, og var enig med fylkeskommunen i at terrassen ikke var tilstrekkelig tilpasset. Riksantikvaren mente imidlertid at det var mulig å gjøre tilpasninger, og fattet nytt vedtak i saken. Klagen ble tatt til følge.