Nyheter

Søker ny driver til fjellstuen på Dovrefjell

Riksantikvaren søker ny driver til deler av anlegget ved Kongsvold Fjellstue på Dovrefjell.

Publisert: 12. november 2019 | Endret: 30. januar 2024

Bilde av Kongsvold Fjeldstue på Dovrefjell. Foto: Anne-Judith Munthe-Kaas, Riksantikvaren
Fjellstue Kongsvold Fjeldstue er en av de gamle fjellstuene på Dovrefjell. Foto: Anne-Judith Munthe-Kaas, Riksantikvaren

Driver skal ha selvstendig ansvar for virksomhet og gi tilreisende et variert tilbud til overnatting og bespisning på eiendommen. Driver har boplikt på eiendommen.

Eiendommen består av flere bygninger, og to hytter ved et fjellvann. Kongsvold er fredet og ligger lett tilgjengelig ved bilvei og togstasjon, midt i villreinens rike. Kongsvoll ligger i et landskapsvernområde, som er omkranset av Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark.

Om eiendommen Kongsvold

Kongsvold Fjeldstue er en av de gamle fjellstuene på Dovrefjell sammen med Fokstugu fjellstue, Hjerkinn fjellstue og Drivstua. Kongsvold har i flere hundre år vært et overnattings- og spisested. Før 1700 het stedet Hullet og lå ca. 3 km nord for dagens plassering. På grunn av rasfare ble fjellstua flyttet, og i 1704 fikk stedet sitt navn Kongsvold av kong Frederik IV.

Kongsvold har i flere hundre år vært et overnattings- og spisested. Foto: Anne-Judith Munthe-Kaas, Riksantikvaren
Overnattingssted Kongsvold har i flere hundre år vært et overnattings- og spisested. Foto: Anne-Judith Munthe-Kaas, Riksantikvaren

I 1718 brant de fire fjellstuene ned, så de eldste husene eller bygningsdelene på Kongsvold er fra 1720. Staten drev de fire fjellstuene fram til Dovrebanen ble åpnet i 1921, men da ble eiendommene solgt til deres drivere. Da eier og driver Per Holaker døde i 1973, testamenterte han eiendommen tilbake til staten og Kongsvold har siden vært i statens eie.

Vilkår

Testamentet inneholder noen forpliktelser for staten og driver/leietaker må støtte opp om virksomhet på stedet i henhold til testamentets, statens forpliktelser og ønsker for eiendommen:

– Overnatting og forpleining

Kongsvold Fjeldstue AS ved Ellen og Knut Nyhus har drevet stedet i over tyve år, og stedet er meget godt etablert som spise- og overnattingsted med utleie til flere typer arrangement. Nåværende tilbud har vært åpent fra mars til medio november.

Vi ønsker at ny driver gir et tilbud av mat og overnatting til flere kundegrupper, og vi ønsker at Kroa på Kongsvold holder åpent i sesongen. Det er en målsetning at flest mulig av de mange bygningene på eiendommen blir tatt i bruk.

Bilde av en av flere bygninger på Kongsvolds eiendom. Foto: Anne-Judith Munthe-Kaas, Riksantikvaren
Kongsvolds bygninger Eiendommen består av flere bygninger. Foto: Anne-Judith Munthe-Kaas, Riksantikvaren

– Enkel støttefunksjon for forskning og undervisning på stedet

I dag har NTNU ansvar for Kongsvold Biologiske stasjon og en botanisk fjellhage med formidlingsaktivitet, og har i den forbindelse noen bygninger på stedet til dette formål. Driver må støtte opp om denne aktiviteten. Det skal gjøres i samarbeid med NTNU eller andre forskningsinstitusjoner. Støttefunksjonen vil medføre å gi tilbud om overnatting og forpleining.

– Pilegrimsovernatting

Pilegrimsleden går gjennom tunet på Kongsvoll, og det er et økende antall pilegrimer som går over Dovrefjell. Ny driver må opprettholde, og gjerne utvide et tilbud til pilgrimmene ved at det tilrettelegges for et enkelt og rimelig tilbud av mat og overnatting. Det kan gjøres i samarbeid med Pilegrimssenteret på Dovrefjell.

– Statsbygg forvalter hele anlegget på vegne av staten.

Statsbygg har ansvaret for vaktmestertjenester og vedlikehold av eiendommen. Dette innebærer at drifter i samarbeid med Statsbygg blant annet må avtale når og hvordan vedlikehold m.m. skal utføres.

Leiesum og ønsket overtakelsesdato

I vinter og fremover i 2020 vil det skje nødvendige oppgraderinger i Statsbyggs regi. Dette gjelder blant annet brannsikring og universell utforming. Det er ønskelig at ny driver kan komme i gang for sesongen i mars 2020, i bygningen nærmest veien (Kroa). Driver er ansvarlig for å få nødvendige bevilgninger på plass til oppstart.

Vi ønsker oss søkere som ser for seg å ha en arbeidsplass på Dovrefjell i et langtidsperspektiv.

Hvem er du?

Vi søker deg som:

• har stor arbeidskapasitet, er serviceinnstilt og har erfaring fra vellykket drift av serverings- / overnattingsted, catering eller lignende tilsvarende arbeid
• har kompetanse til drive og utvikle Kongsvoll videre som et som et godt utstillingsvindu for bærekraftig drift i gammel bebyggelse – i et sårbart naturområde
• har forståelse for bygningsvern og landskapsvern, og ser muligheter fremfor begrensninger innenfor dette feltet
• har gode lederegenskaper og trives med mennesker rundt deg
• kan fremvise gode referanser på samarbeidsevne og arbeidskapasitet fra tidligere samarbeidspartnere
• evner å gjøre stedet attraktivt for mange målgrupper, også som arena for forskning og formidling innenfor natur og kultur, pilegrimssamarbeid og bygningsvern
• er strukturert og har god økonomiforståelse og erfaring med administrasjon
• har evne og vilje til å stå på, også på kveldstid og i helger
• kan utvikle mattilbudet for nye brukergrupper og selv kunne stå for tilsyn og rapportering opp mot myndighetene (Mattilsynet, skjenkebevilling, Arbeidstilsynet, arbeid mot sosial dumping etc.)

Leieforholdet gir mulighet til:

• en selvstendig arbeidsplass med stort potensiale og gode inntjeningsmuligheter
• å samhandle og samarbeide med gode natur – og kulturminnefaglige miljøer
• en god mulighet for en familiebedrift der flere er involvert og kan støtte hverandre i perioder med mange gjester
• å bo og arbeide på fjellet i et langtidsperspektiv i en kommune som vektlegger livskvalitet i arbeidet for sine innbyggere

Send søknad med CV og referanser til postmottak@ra.no, innen 10. januar 2020 (NB! ny frist).

Sammenfatt gjerne dine forventninger til avtaleforholdet og ideer for stedet. Har du spørsmål til utlysningen, sendes også disse på epost til postmottak@ra.no.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet og vil bli invitert til et informasjonsmøte. Velkommen, gode søkere!

Dato 12.11.2019 16:09 endret 05.12.2019 09:52

Send søknad med CV og referanser til

postmottak@ra.no, innen 10. januar 2020