Tilskuddsordninger

Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet

Hvem kan søke?

Fylkeskommuner, kommuner, Longyearbyen lokalstyre, museer, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner kan søke tilskudd etter ordningen.

Hva kan du søke om?

Du kan søke tilskudd til prosjekter der offentlige og private aktører inngår forpliktende samarbeid om

  • formidling og tilrettelegging for bærekraftig bevaring og bruk
  • kompetanseutvikling, nettverk og samarbeid
  • nærings-, steds- og lokalsamfunnsutvikling.

Prosjekter som får støtte skal bidra til at kulturmiljøet får en tydelig rolle i lokal og regional utvikling.

Hvordan søker du?

Søknad om tilskudd skal sendes skriftlig til Riksantikvaren på e-post til postmottak@ra.no,  eller via post til Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo. Søknaden skal sendes på kopi til fylkeskommunen og eventuelt Sametinget hvis det gjelder samiske kulturminner. Riksantikvaren vil i nært samarbeid med aktuelle fylkeskommuner og Sametinget vurdere søknadene.

Forskriften for tilskuddsposten gir nærmere føringer for hvem som kan motta tilskudd, hva det kan gis tilskudd til, og hvor mye. Den gir også krav til søknad og rapportering.

Forskrift om tilskudd til verdiskaping på kulturmiljøområdet

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Søknader blir behandlet fortløpende. Det er likevel ønskelig at søknader sendes inn i forkant av eller tidlig i det året det søkes om tilskudd for.

Søknadskjema

Disposisjon for søknad om tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturmiljøområdet – Kapittel 1429 post 77

Trenger du bistand eller veiledning for å søke om tilskudd?

Kontakt Riksantikvaren

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 77.

Publisert: 16. januar 2023 | Endret: 3. juli 2023