Tilskuddsordninger

Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet

Hvem kan søke?

Fylkeskommuner, kommuner, Longyearbyen lokalstyre, museer, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner kan søke tilskudd etter ordningen.

Hva kan du søke om?

Du kan søke tilskudd til prosjekter der offentlige og private aktører inngår forpliktende samarbeid om

  • formidling og tilrettelegging for bærekraftig bevaring og bruk
  • kompetanseutvikling, nettverk og samarbeid
  • nærings-, steds- og lokalsamfunnsutvikling.

Prosjekter som får støtte skal bidra til at kulturmiljøet får en tydelig rolle i lokal og regional utvikling.

Verdiskaping inngår som en del av arbeidet med utvikling av bevaringsstrategiene. Søknader som har relevans for og bygger opp under målene for bevaringsstrategiene, vil bli prioritert. Etter planen skal bevaringsstrategiene for kystens kulturmiljøer og landbruket tre i kraft fra 1. januar 2025.

For søknader fra kommuner eller andre aktører er det viktig at det foreligger en vurdering fra Sametinget eller fylkeskommune. Riksantikvaren vil normalt ikke treffe vedtak i en søknad før slik vurdering foreligger.

Hvordan søker du?

Søknad om tilskudd skal sendes skriftlig til Riksantikvaren på e-post til postmottak@ra.no,  eller via post til Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo. Søknaden skal sendes på kopi til fylkeskommunen og eventuelt Sametinget hvis det gjelder samiske kulturminner. Riksantikvaren vil i nært samarbeid med aktuelle fylkeskommuner og Sametinget vurdere søknadene.

Forskriften for tilskuddsposten gir nærmere føringer for hvem som kan motta tilskudd, hva det kan gis tilskudd til, og hvor mye. Den gir også krav til søknad og rapportering.

Forskrift om tilskudd til verdiskaping på kulturmiljøområdet

Søknadsfrist

I 2024 vil søknaden bli behandlet puljevis med to søknadsfrister: 1. mai og 1. november.

Det er viktig at midlene på post 77 blir fordelt tidligst mulig i tilskuddsåret. Vi ber derfor om at prosjektsøknader for 2025 blir levert innen fristen 1. november 2024.

Søknadskjema

Disposisjon for søknad om t|ilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturmiljøområdet  – Kapittel 1429 post 77

Trenger du bistand eller veiledning for å søke om tilskudd?

Kontakt Riksantikvaren

Post på statsbudsjettet

Kap. 1429 post 77.

Publisert: 16. januar 2023 | Endret: 26. februar 2024