Nyheter

To nye utlysninger om forskning på kulturminner og kulturmiljøer.

Det er nå lagt ut to utlysninger om forskning på kulturminner og kulturmiljøer. Henholdsvis fra JPI Kulturarv  – Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies– CHIP med frist den 22.09.2020, og fra Forskningsrådet – Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv – 30 millioner til forskning på kulturminner og kulturmiljøer – bærekraftig bruk og forvaltning i polare områder og på fastlands-Norge med frist 02.09.2020.

Publisert: 6. april 2020 | Endret: 29. januar 2024

Havet gnager seg stadig nærmere den fredete taubanestasjonen i Hiorthamn på Svalbard. Foto: Siri Wolland Riksantikvaren
Svalbard Hiorthamn Havet gnager seg stadig nærmere den fredete taubanestasjonen i Hiorthamn på Svalbard. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren.

«Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies» – CHIP med søknadsfrist 22. september.

14 land i JPI-en går sammen og lyser ut 6,5 mill. euro til forskningsprosjekter. Alt om utlysningen, inklusive fullstendig utlysningstekst – Call document, Proposal Template, Budget Tables, Instructions for Applicants, FAQs og Glossary ligger på JPI Kulturarv nettside: Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies

Utlysningen oppfordrer til bredt tverrfaglig samarbeide for å utvikle nyskapende forskning på kulturminner, og prioriterer fem temaer:

 • rethinking the implicit role of cultural heritage in society;
 • perspectives on and constructions of cultural heritage;
 • cultural heritage management approaches: co-creation, connecting communities, and sustainable development goals;
 • innovative and inclusive (digital) access to cultural heritage;
 • impacts of cultural heritage: cultural, economic, user, public and social values.

Eligibility Requirements: På s. 32 i utlysningsdokumentet ligger norske krav og føringer. Der framgår det bl.a. at:

 • Vi kan støtte norske partnere med inntil € 250 000 per prosjekt hvis dere er prosjektpartner (PI) og med inntil € 300 000 hvis dere er prosjektleder (PL)
 • Norge støtter forskning fra alle temaene i utlysningen, men kan ikke støtte prosjekter der hovedvekten av arbeidet er basert på museumssamlinger og/eller museumsstudier.

Hvis du har spørsmål:

 • Eli Ragna Tærum, Forskningsrådet, e-mail: et@rcn.no, tlf +47 95898412
 • Tonte Hegard, Klima og miljødepartementet,  e-mail: Tonte.Hegard@kld.dep.no, tlf + 47 94849048

30 millioner til forskning på kulturminner og kulturmiljøer – bærekraftig bruk og forvaltning i polare områder og på fastlands-Norge med søknadsfrist 2. september.

Forskningsrådet lyser ut Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv. Dette er en fellesutlysningen for søknadstypen  «Kompetanse- og samarbeidsprosjekt» og samler utlysningstemaer fra mange programmer i Forskningsrådet.

Ett av temaene som lyses ut er 30 millioner til forskning på kulturminner og kulturmiljøer – bærekraftig bruk og forvaltning i polare områder og på fastlands-Norge. Teksten ligger under «Aktuelle temaområder». Klikk enten på område «Landbasert mat, miljø og bioressurser» eller område «Klima- og polarforskning». Temaene som lyses ut under disse områdene kommer fram ved å klikke på disse og så scrolle ned til dere finner Kulturminnedelen.

Kort om utlysningen:

Forskning på kulturminner og kulturmiljøer er viktig for å møte store samfunnsutfordringer og styrke kunnskapsgrunnlaget for en bærekraftig utvikling og en grønn omstilling av samfunnet. Kulturminner og kulturmiljøer står overfor alvorlige og økende trusler, særlig knyttet til klimaendringer og arealbruksendringer. Relevante prosjekter, innenfor minst ett av følgende tematiske prioriteringer, skal bidra til ny kunnskap om bærekraftig bruk og forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer:

 • hvordan forebygge negative konsekvenser av endringer i klima, arealbruk og demografi, samt skape kunnskapsgrunnlag for å møte de endringer vi står overfor?
 • ny bruk som kan bidra til bevaring, i nært samarbeid med eiere og andre brukere.
 • urfolks og lokalbefolknings kunnskap om bruk og ivaretakelse av kulturmiljøer i møte med klima-, miljø- og samfunnsendringer.

Denne utlysningen er et samarbeid mellom MILJØFORSK og POLARPROG, og det legges føringer og rammer for forskningen i utlysningsteksten. Merk at søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt har spesielle krav som framgår av den generelle teksten i utlysningen, bl.a. at samlet medvirkning fra samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner skal utgjøre minimum 10 % av totalkostnadene i prosjektet.

Hvis du har spørsmål:

 • Eli Ragna Tærum, e-mail: et@rcn.no, tlf +47 95898412 |+4722037283
 • Jon L. Fuglestad, e-mail: jlf@rcn.no, tlf +4793025460 |+47 22037133