Saksbehandling i arkeologi: § 8 første ledd

Kulturminneloven § 8 første ledd
Søknad om dispensasjon

Last ned pdf Vent mens filen genereres

1Bestemmelsen

«Vil noen sette i gang tiltak som kan virke inn på automatisk fredete kulturminner på en måte som er nevnt i § 3 første ledd, må vedkommende tidligst mulig før tiltaket planlegges iverksatt melde fra til vedkommende myndighet eller nærmeste politimyndighet. Vedkommende myndighet avgjør snarest mulig om og i tilfelle på hvilken måte tiltaket kan iverksettes. Avgjørelsen kan påklages til departementet innen 6 uker fra underretning om vedtaket er kommet fram til adressaten.»

(Kulturminneloven § 8 første ledd)

Alle som ønsker å gjennomføre et tiltak som kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne som nevnt i kulturminneloven § 3 første ledd, må søke fylkeskommunen/Sametinget om dispensasjon fra kulturminneloven. Dette gjelder inngrep i lokaliteten og dens sikringssone, samt tiltak som er egnet til å fremkalle fare for skade eller som er utilbørlig skjemmende.

Dersom det gis tillatelse til å gjennomføre tiltaket, kan fylkeskommunen/Sametinget stille vilkår, som arkeologisk utgravning, overvåking eller særskilte vernetiltak.

Det er tiltak som ikke krever arealplan som behandles etter kulturminneloven § 8 første ledd.

2I hvilke tilfeller gjelder bestemmelsen?

§ 8 første ledd gjelder:

 • Der en tiltakshaver ønsker å sette i gang et tiltak som kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne, det vil si tiltak som er «egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje» (kulturminneloven § 3, jf. § 4), herunder tiltak i sikringssonen (jf. kulturminneloven § 6), og der tiltaket ikke krever arealplan.
 • Ved søknader om forskningsgraving som skal gjennomføres av andre enn rette myndighet etter ansvarsforskriften. Det vil si forskningsundersøkelser som gjøres av andre enn universitetsmuseene som har myndighet etter kulturminneloven § 11 bokstav b8 første ledd gjelder ikke:
 • I situasjoner der det framkommer uforutsette funn (jf. kulturminneloven § 8 andre ledd).
 • Ved pålegg om retting/tilbakeføring etter ulovlig gjennomførte tiltak (jf. kulturminneloven § 8 tredje ledd).
 • Ved behandling av arealplaner (jf. kulturminneloven § 8 fjerde ledd).
 • Ved fradeling og eiendomsskifte, da dette ikke er dispensasjonspliktig i seg selv
 • Der skipsfunn berøres (jf. kulturminneloven § 14).
 • Ved forskningsgravinger av det ansvarlige universitetsmuseet (jf. kulturminneloven § 11 b).
 • Ved skjøtselstiltak foretatt av fylkeskommunen/Sametinget (jf. kulturminneloven § 11 a).

3Om bestemmelsen

Kravet om å søke dispensasjon for et tiltak som kan virke inn på/medføre inngrep i et automatisk fredet kulturminne, gjelder både enkeltpersoner, bedrifter og offentlige instanser. Hva som menes med et «inngrep» beskrives i kulturminneloven § 3 (se ramme over).

En tiltakshaver kan ikke iverksette tiltaket før kulturminneforvaltningen har tatt stilling til søknaden.

Søknad om dispensasjon («melding»)

Den som planlegger et tiltak som kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne, plikter å melde dette. Det vil si at tiltakshaveren skal sende en søknad til fylkeskommunen/Sametinget, som har myndighet til å gi dispensasjon.

En tiltakshaver som er usikker på om tiltaket vil virke inn på automatisk fredet kulturminne, skal også henvende seg til fylkeskommunen/Sametinget.

Riksantikvaren er dispensasjonsmyndighet for tiltak som berører automatisk fredete arkeologiske kulturminner på Riksantikvarens liste, dvs. middelalderbyene Oslo, Trondheim, Bergen og Tønsberg. Fylkeskommunen/Sametinget må sende saker som berører disse middelalderbyene til Riksantikvaren. Veilederen beskriver ikke hele saksgangen for disse.

Dispensasjon

Det er fylkeskommunen/Sametinget som har myndighet til å gi dispensasjon, dvs. å innvilge tillatelse til inngrepet. Det skal fattes en begrunnet avgjørelse om dispensasjonsspørsmålet og de vilkårene som eventuelt stilles. Saken skal være så godt opplyst som mulig før vedtaket treffes, jf. utredningsplikten etter forvaltningsloven § 17.

I avgjørelsen vil fylkeskommunen/Sametinget veie de kulturminnefaglige verdiene opp mot private og samfunnsmessige hensyn.

Vilkår

Fylkeskommunen/Sametinget kan knytte vilkår til en dispensasjon. Se veileder om vilkårsfastsettelse.

Vilkårene er vanligvis at det foretas en særskilt gransking (utgravning eller overvåking), eller særskilte vernetiltak, jf. kulturminneloven § 10. Vilkårene skal ha saklig sammenheng med tillatelsen og ikke være urimelige for tiltakshaver.

Riksantikvaren fatter vedtak etter kulturminneloven § 10 om omfanget av den særskilte granskingen, i de tilfellene der fylkeskommunen/Sametinget stiller vilkår om dette.

Tiltaket kan ikke iverksettes før en eventuell arkeologisk gransking er ferdigstilt.

Tidsbegrensing

Dispensasjonsvedtak etter kulturminneloven § 8 første ledd tidsbegrenses vanligvis. Tidsbegrensningen er normalt tre år, eller tillatelsen relateres til tiltakets tidsramme.

I saker der det gis statlig tilskudd, settes fristen for igangsetting av tiltaket til ett år (jf. veileder for kulturminneloven § 10). Dette er fordi tilskudd over statsbudsjettet har begrenset gyldighet.

Akutte situasjoner

En akuttsituasjon kan være brudd på vann- eller strømledninger, eller at ledningsstolper brekker i en storm. Ved akutte situasjoner innenfor et automatisk fredet kulturminne må tiltakshaver eller ledningseier ta kontakt med fylkeskommunen/Sametinget. Dersom det er behov for snarlig utbedring, kan fylkeskommunen/Sametinget muntlig eller på e-post gi en forhåndstillatelse til tiltaket.

Hvis tiltakshaver ikke klarer å komme i kontakt med fylkeskommunen/Sametinget, eller ikke får svar innen rimelig tid, kan nødvendige reparasjons- og sikringstiltak likevel gjennomføres. I slike saker må det kunne dokumenteres at det er forsøkt å få kontakt med kulturminneforvaltningen.

Etter at skaden er utbedret må tiltakshaver snarest sende inn den formelle søknaden om dispensasjon, slik at fylkeskommunen/Sametinget kan fatte vedtak i saken. I vedtaket kan det stilles vilkår om at det må utføres en særskilt gransking som skal dekkes av tiltakshaver.

4Frister

Frister:

Forvaltningslovens generelle frister gjelder, jf. forvaltningsloven § 11 a.

Foreløpig svar:

Dersom det tar uforholdsmessig lang tid før fylkeskommunen/Sametinget kan fatte vedtak, sender fylkeskommunen/Sametinget ut foreløpig svar til søkeren, jf. forvaltningsloven § 11 a siste ledd. Det gjøres rede for grunnen til at saken ikke kan ferdigbehandles tidligere. Så vidt mulig opplyses det om når vedtaket kan ventes.

Vedtak:

Fylkeskommunen/Sametinget har myndighet til å gi dispensasjon og å knytte vilkår til denne. Vilkårene skal ha saklig sammenheng med tillatelsen og ikke være urimelige for tiltakshaveren.

Klage:

Fylkeskommunens/Sametingets avgjørelse etter kulturminneloven § 8 første ledd er et enkeltvedtak som en tiltakshaver kan påklage, jf. forvaltningsloven § 28. En tiltakshaver kan påklage vedtaket innen bestemmelsens særskilte frist på 6 uker fra underretning om at vedtaket er kommet fram til adressaten, dvs. fra det tidspunktet vedtaket er mottatt, jf. den særskilte klagefristen i kulturminneloven § 8 første ledd.

Klagen stiles til Riksantikvaren, men sendes fylkeskommunen/Sametinget som forbereder klagesaken. Dersom fylkeskommunen/Sametinget ikke omgjør sitt vedtak sendes klagen til Riksantikvaren som avgjør saken med endelig virkning.

Enhver med rettslig klageinteresse kan påklage vedtaket. Hvem som anses å ha rettslig klageinteresse varierer fra sak til sak. Foruten sakens parter vil normalt også andre som berøres av vedtaket og frivillige interesseorganisasjoner med kobling til kulturminnevern kunne klage.

Offentlige organer kan også ha klagerett, primært når det offentlige organet har en tilknytning til saken som ville gitt en privatperson klagerett. Når det offentlige organet (eks. forvaltningsmuseet/NIKU) opptrer som offentlig myndighet i saken har det ikke klagerett.

Arkeologiske utgravninger skal normalt ikke igangsettes før klagefristen på vedtaket er utløpt. I motsatt fall bør det innhentes en skriftlig aksept fra tiltakshaveren om at klageretten ikke vil benyttes.

Underretningsplikten:

Riksantikvaren, fylkeskommunene, Sametinget, forvaltningsmuseene og NIKU har underretningsplikt overfor hverandre i saker som er av gjensidig interesse. Dersom fylkeskommunen/Sametinget, i saker som berører kulturminner eller kulturmiljøer av nasjonal eller vesentlig regional verdi, vil fatte et vedtak som er i strid med de faglige tilrådinger i saken, skal Riksantikvaren underrettes. Underretning skal gis både der forvaltningsmuseenes eller NIKUs faglige tilrådninger ikke vil bli fulgt, og der interne faglige tilrådinger ikke vil bli fulgt i fylkeskommunens/Sametingets administrative eller politiske vedtak. Riksantikvaren kan beslutte å overta fylkeskommunens/Sametingets myndighet. Se ansvarsforskriften § 7.

5Ansvar

Kommunen

 • har meldeplikt etter kulturminneloven § 25 når de kommer i berøring med tiltak som omfattes av kulturminneloven
 • kontakter fylkeskommunen/Sametinget for å avklare om et tiltak kan medføre inngrep i et automatisk fredet kulturminne

Tiltakshaveren (søkeren/eieren/brukeren)

 • venter med å sette i gang tiltaket til forholdet til automatisk fredete kulturminner er avklart og alle tillatelser er gitt
 • sjekker gjeldende arealplanstatus med kommunen
 • orienterer seg om det planlagte tiltaket kommer i, eller i nærheten av, et område med kjente automatisk fredete kulturminner, eller der det er sannsynlig at slike finnes
 • sjekker matrikkelen/grunnboken for eiendommen på no, ev. benytter andre nettløsninger som henter inn informasjon om kulturminner fra den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden, slik som gardskart eller kulturminnesøk
 • husker på at de fleste automatisk fredete kulturminner enda ikke er kjent, og at det kan være et fredet kulturminne på eiendommen selv om ingen foreløpig er registrert
 • rådfører seg med fylkeskommunen/Sametinget dersom tiltaket kan virke inn på/medføre inngrep i et automatisk fredet kulturminne
 • vurderer justeringer/alternativer for å unngå inngrep i kulturminnet
 • sender en søknad om tiltaket til fylkeskommunen/Sametinget, om inngrep i kulturminnet ikke kan unngås
 • varsler umiddelbart fylkeskommunen/Sametinget om et tiltak som det er gitt tillatelse til endres, eller likevel ikke skal gjennomføres

Søknad om tillatelse til inngrep

Søknad sendes til fylkeskommunen/Sametinget.

Det er viktig å gi en god beskrivelse av tiltaket, hvor og hvordan det skal gjennomføres, og om det finnes alternativer. Hvilken betydning tiltaket har for eieren/brukeren/søkeren kan med fordel gjøres rede for. Det legges ved kart, eventuelt tegninger og andre illustrasjoner.

Det er ingen søknadsfrist, men en tiltakshaver må søke tidligst mulig før tiltaket planlegges iverksatt.

Søker må være oppmerksom på at dersom det settes vilkår om arkeologisk gransking, kan det gå lang tid før tiltaket kan gjennomføres. Dette fordi utgravende instans (forvaltningsmuseet/NIKU) må ha tid til å planlegge granskingen, og utgravninger foretas normalt ikke på vinteren.

6Myndighet og arbeids­oppgaver

Fylkeskommunen/Sametinget

 • har hovedansvaret for forvaltningen av automatisk fredete kulturminner, med unntak for de som er på Riksantikvarens liste, det vil si de fire middelalderbyene Bergen, Oslo, Trondheim og Tønsberg
 • oversender søknader som gjelder tiltak i sjø og elver til rette sjøfartsmuseum, jf. § 9
 • oversender søknader til Riksantikvaren for tiltak som kan virke inn på automatisk fredete kulturminner på Riksantikvarens liste, de fire middelalderbyene Bergen, Oslo, Trondheim, Tønsberg
 • vurderer søknad om forskningsgraving, med prosjektplan og budsjett, som skal gjennomføres av andre enn universitetsmuseet, og uttaler seg til denne i en tilråding til Riksantikvaren
 • veileder tiltakshaveren i forkant av en ev. søknad om dispensasjon, jf. veiledningsplikten i forvaltningsloven § 11
 • koordinerer sakshåndteringen før tilbakemelding til tiltakshaver i saker der flere parter i kulturminneforvaltningen skal vurdere samme sak med ulikt ansvarsområde. Dette kan bl.a. gjelde behov for undersøkelser etter kulturminneloven 9.
 • varsler grunneieren eller brukeren av eiendommen dersom det er behov for å gjennomføre befaring/registrering, jf. kulturminneloven § 11 a
 • befarer/registrerer, når det er aktuelt, for å vurdere om og hvordan tiltaket vil virke inn på et automatisk fredet kulturminne, jf. kulturminneloven § 9 og departementets retningslinjer (2015), tilgjengelig her.
 • legger inn nye registreringer og retter opp eksisterende data i Askeladden
 • vurderer kulturminneverdi
 • vurderer graden av inngrep tiltaket vil medføre i automatisk fredete kulturminner
 • vurderer i samråd med tiltakshaveren om tiltaket også medfører andre installasjoner/tiltak som kan virke inn på kulturminner, eksempelvis veier, rør, gjerder, m.m., eller slitasje og annen fare for skade på kulturminner i og utenfor tiltaksområdet
 • vurderer alternativer eller justeringer av tiltaket
 • koordinerer ev. befaringer/møter der forvaltningsmuseet/NIKU og ev. Riksantikvaren kan delta
 • mottar søknad om dispensasjon
 • sender ev. foreløpig svar til søkeren om forventet saksbehandlingstid, jf. forvaltningsloven § 11 a.
 • er en part representert ved advokat eller annen fullmektig, skal alle henvendelser i saken rettes til denne, jf. forvaltningsloven § 12
 • sørger for at saken er tilstrekkelig opplyst
 • henter snarest inn opplysninger som mangler, supplerende informasjon, etc. Søkeren bør anmodes om å oversende disse innen en nærmere angitt frist, og gjøres oppmerksom på at saken ikke kan behandles før de nødvendige opplysningene er mottatt. Saksforberedelsen bør være skriftlig.
 • sender saken, med alle nødvendige opplysninger, til forvaltningsmuseet/NIKU for å få deres faglige tilrådning. Fylkeskommunen/Sametinget skal utsette sin avgjørelse til forvaltningsmuseet/NIKU har gitt sin uttalelse.
 • når forvaltningsmuseets/NIKUs tilrådning foreligger og saken er tilstrekkelig opplyst: fatter en begrunnet avgjørelse om dispensasjonsspørsmålet og de vilkårene som ev. stilles
 • underretter Riksantikvaren dersom det planlegges å fattes et vedtak i strid med forvaltningsmuseets/NIKUs tilråding, jf. ansvarsforskriften § 7 (3), med en frist for Riksantikvarens tilbakemelding. Fristen bør være så kort at det ikke er nødvendig å forlenge forvaltningens frist i saken. Samtidig må det gis tilstrekkelig tid til at Riksantikvaren kan gjøre en forsvarlig vurdering om saken overtas eller ikke.
 • anmoder ved behov om prosjektplan og budsjett for gransking fra forvaltningsmuseet/NIKU
 • dersom det stilles vilkår om særskilt gransking: sender en anmodning til Riksantikvaren om å fatte vedtak etter kulturminneloven § 10
 • mottar Riksantikvarens vedtak etter kulturminneloven § 10. Riksantikvarens vedtak er adressert søker.
 • sender sitt vedtak etter kulturminneloven § 8 første ledd og Riksantikvarens vedtak etter § 10 i én samlet forsendelse til tiltakshaveren/søkeren, med kopi til Riksantikvaren, forvaltningsmuseet/NIKU, ev. også kommunen og andre berørte
 • dersom fylkeskommunen/Sametinget har gjennomført en utvidet registrering fattes dispensasjonsvedtaket uten forvaltningsmuseets/NIKUs tilrådning
 • oppdaterer Askeladden ved å legge inn dispensasjonsvedtaket og -brevet
 • mottar ev. klage på eget vedtak
 • forbereder klagesaken for Riksantikvaren, ev. omgjør sitt eget vedtak
 • meddeler tiltakshaveren skriftlig at granskingen i felt er avsluttet (ferdigmelding), i de sakene der de selv har fattet vedtak med vilkår, snarest mulig etter å ha mottatt melding fra forvaltningsmuseet/NIKU, med kopi til Riksantikvaren, forvaltningsmuseet/NIKU og ev. kommunenUniversitetsmuseetGir tilrådinger i saker, utarbeider prosjektplan og forslag til budsjett, samt gjennomfører lovpålagte arkeologiske utgravninger, av automatisk fredete kulturminner og skipsfunn fra før 1537 på land, jf. ansvarsforskriften § 5, § 8, § 9 a) og § 11 (1). Unntaket er særskilte kulturminner fra middelalderen som nevnt under.
  NIKU
  • avklare praktiske forhold, etc., med tiltakshaveren, og inngå kontrakt
  • gjennomføre særskilt gransking i tråd med vedtatt prosjektplan og budsjett
  • kontakte Riksantikvaren ved ev. avvik fra prosjektplan/budsjett
  • varsle fylkeskommunen/Sametinget som hovedregel første virkedag etter at granskingen i felt er avsluttet (brev, e-post, telefon). Riksantikvaren kontaktes i de sakene der det er Riksantikvaren som har stilt vilkårene.
  • senest innen tre uker etter at arbeidet i felt er avsluttet: gi fylkeskommunen/Sametinget og Riksantikvaren et kortfattet sammendrag av resultatet av gjennomført gransking, underretningsplikten i ansvarsforskriften § 7
  • oppdatere beskrivelsen i Askeladden og ev. endre kulturminnets vernestatus
  • sette opp regnskapet i Riksantikvarens budsjettmal, tilgjengelig her, som sendes tiltakshaveren og Riksantikvaren som hovedregel innen 18 måneder etter at utgravningen i felt er avsluttet
   • vurdere søknad om forskningsgraving, med prosjektplan og budsjett, som skal gjennomføres av andre enn universitetsmuseet, og uttaler seg til denne i en tilråding til Riksantikvaren
   • fungere som faglig rådgiver for fylkeskommunen/Sametinget/Riksantikvaren
   • foreta ev. befaring sammen med fylkeskommunen/Sametinget og ev. Riksantikvaren
   • gi en faglig tilrådning i saken, ved å uttale seg til dispensasjonsspørsmålet og komme med begrunnet forslag til vilkår der dette er aktuelt
   • sende snarest mulig sin tilråding til fylkeskommunen/Sametinget
   • på anmodning fra fylkeskommunen/Sametinget: utarbeide forslag til prosjektplan og budsjett i tråd med departementets retningslinjer for budsjettering og regnskap (2011), tilgjengelig her.oversende utgravningsrapporten til tiltakshaveren, Riksantikvaren, fylkeskommunen/Sametinget og ev. andre berørte eller interesserte, som hovedregel innen 18 måneder etter at utgravningen i felt er avsluttetGir tilrådinger i saker, utarbeider prosjektplan og forslag til budsjett, samt gjennomfører lovpålagte arkeologiske utgravninger av middelalderske byanlegg, kirker, kirketufter, kirkegårder, klosteranlegg, forsvarsverk og rester av alle slike kulturminner, jf. ansvarsforskriften § 8, § 9 c) og § 11 (2).
    SjøfartsmuseetGir tilrådinger i saker, utarbeider prosjektplan og forslag til budsjett, samt gjennomfører lovpålagte arkeologiske utgravninger, av automatisk fredete kulturminner under vann, jf. ansvarsforskriften § 6 a), § 9 b) og § 11 (1).

    Før fylkeskommunens/Sametingets vedtak skal forvaltningsmuseet/NIKU

   • vurdere søknad om forskningsgraving, med prosjektplan og budsjett, som skal gjennomføres av andre enn universitetsmuseet, og uttaler seg til denne i en tilråding til Riksantikvaren
   • fungere som faglig rådgiver for fylkeskommunen/Sametinget/Riksantikvaren
   • foreta ev. befaring sammen med fylkeskommunen/Sametinget og ev. Riksantikvaren
   • gi en faglig tilrådning i saken, ved å uttale seg til dispensasjonsspørsmålet og komme med begrunnet forslag til vilkår der dette er aktuelt
   • sende snarest mulig sin tilråding til fylkeskommunen/Sametinget
   • på anmodning fra fylkeskommunen/Sametinget: utarbeide forslag til prosjektplan og budsjett i tråd med departementets retningslinjer for budsjettering og regnskap (2011), tilgjengelig her.

   Etter fylkeskommunens/Sametingets vedtak skal forvaltningsmuseet/NIKU

  • avklare praktiske forhold, etc., med tiltakshaveren, og inngå kontrakt
  • gjennomføre særskilt gransking i tråd med vedtatt prosjektplan og budsjett
  • kontakte Riksantikvaren ved ev. avvik fra prosjektplan/budsjett
  • varsle fylkeskommunen/Sametinget som hovedregel første virkedag etter at granskingen i felt er avsluttet (brev, e-post, telefon). Riksantikvaren kontaktes i de sakene der det er Riksantikvaren som har stilt vilkårene.
  • senest innen tre uker etter at arbeidet i felt er avsluttet: gi fylkeskommunen/Sametinget og Riksantikvaren et kortfattet sammendrag av resultatet av gjennomført gransking, underretningsplikten i ansvarsforskriften § 7
  • oppdatere beskrivelsen i Askeladden og ev. endre kulturminnets vernestatus
  • sette opp regnskapet i Riksantikvarens budsjettmal, tilgjengelig her, som sendes tiltakshaveren og Riksantikvaren som hovedregel innen 18 måneder etter at utgravningen i felt er avsluttet
  • oversende utgravningsrapporten til tiltakshaveren, Riksantikvaren, fylkeskommunen/Sametinget og ev. andre berørte eller interesserte, som hovedregel innen 18 måneder etter at utgravningen i felt er avsluttet.

  Riksantikvaren

  • har myndighet til å gi tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner på Riksantikvarens liste, dvs. de fire middelalderbyene Bergen, Oslo, Trondheim og Tønsberg
  • er rette myndighet etter kulturminneloven § 8 første ledd til å gi tillatelse til forskningsgraving som gjennomføres av andre enn universitetsmuseet
  • kan beslutte å overta fylkeskommunens/Sametingets myndighet etter kulturminneloven § 8 første ledd, ansvarsforskriften § 7
  • gjennomfører befaring ved behov, og i samråd med fylkeskommunen/Sametinget/forvaltningsmuseet/NIKU
  • fatter vedtak etter kulturminneloven § 10 om omfang og kostnader til særskilt gransking i alle saker der det stilles vilkår om særskilt gransking. Vedtaket adresseres søker, men sendes til fylkeskommunen/Sametinget.
  • nevner i vedtaket hvem som skal utføre arbeidet (fylkeskommunen/Sametinget eller forvaltningsmuseet/NIKU)
  • fatter endelig avgjørelse i en klagesak på vedtak fattet av fylkeskommunen/Sametinget
  • mottar ev. klage på eget vedtak
  • omgjør sitt eget vedtak eller forbereder klagesaken for Klima- og miljødepartementet
  • er ansvarlig for å føre tilsyn med gjennomføringen av arkeologiske granskinger og å kvalitetskontrollere sluttrapporter og regnskap fra utgravningene
  • meddeler tiltakshaveren skriftlig at granskingen i felt er avsluttet (ferdigmelding), i de sakene der Riksantikvaren har fattet vedtak med vilkår, snarest mulig etter å ha mottatt melding fra forvaltningsmuseet/NIKU, med kopi til fylkeskommunen/Sametinget, forvaltningsmuseet/NIKU og ev. kommunen

  Klima- og miljødepartementet

  • fatter endelig avgjørelse i en klagesak for vedtak fattet av Riksantikvaren.