Verdisetting og verdivekting av kulturminner

De som registrerer kulturminner og kulturmiljøer vil også ofte gjøre seg tanker om verdiene til det de registrerer. For å fange opp dette på systematisk vis er det satt opp en sjekkliste i denne feltveilederen som favner både hvilke verdier kulturminnene og kulturmiljøene har og hvor store verdiene er.

1Vi verdisetter kulturminnene

Hvilke verdier kan vi knytte til kulturminnet, hva betyr kulturminnene for oss?

Verdiene kan knyttes til følgende tre forhold:
Kunnskaps-, opplevelses- og bruksverdier, noen generelle egenskaper og sammenligning med den øvrige kulturminnebestanden.

Hvilke verdier kan vi knytte til kulturminnet?

Vi opererer med tre kategorier verdier. Kulturminnene vil ha en rekke verdier, og eksemplene under er ikke uttømmende, men viser noe av bredden av de verdier som kan være aktuelle.

1. Hvilke kunnskaper kan kulturminnet gi oss?

Kulturminnene har en særlig betydning som kilde til kunnskap om og forståelse av fortida. Dette kan gjelde ulike forhold som kulturminnenes opprinnelse, bruk og betydning, menneskers liv, tro og samfunnsforhold generelt og interaksjonen mellom menneske og natur.

Eksempler på kunnskapsverdier:

 • Bygningshistorie, materialhistorie, stilhistorie, teknologihistorie, håndverkshistorie, kunsthistorie, arkitekturhistorie, planhistorie
 • Næringshistorie, landbrukshistorie, fiskerihistorie, industrihistorie, sosialhistorie, samferdselshistorie, idrettshistorie, krigshistorie, bosettingshistorie, utmarkshistorie
 • Religionshistorie, minoritetshistorie, personalhistorie, forskningshistorie, vitenskapshistorie
 • Miljøhistorie, forvaltningshistorie, vegetasjonshistorie

2. Hvilke opplevelser kan kulturminnet gi oss?

Opplevelsesverdiene er knyttet til allmenhetens eller ulike gruppers opplevelser og kan slik sett sies å ha en mer personlig forankring enn kunnskapsverdiene. Mange av opplevelsesverdiene er knyttet til hvordan kulturminnene påvirker oss både som enkeltmennesker og som fellesskap.

Eksempler på opplevelsesverdier:

 • Arkitektonisk verdi, kunstnerisk verdi, estetisk verdi, håndverksmessig verdi, bruks- og alderspreg, patina
 • Symbolverdi, tilhørighet, identitetsverdi
 • Undring, refleksjon, forbløffelse, gjenkjennelse, nysgjerrighet, sinne

3. Hva kan vi bruke kulturminnet til?

Kulturminnene kan knyttes til videreføring av dagens bruk og danne grunnlag for ny verdiskaping og endret bruk, der verdiene både kan ivaretas og økes. Verdiene kan imidlertid også reduseres gjennom manglende eller feilaktig bruk.

Eksempler på bruksverdier:

 • Økonomisk verdi
 • ressursverdi
 • næringsverdi
 • utviklingsverdi
 • formidlingsverdi
 • pedagogisk verdi
 • museal verdi
 • tilgjengelighet

2Hvilke egenskaper kan bidra til å kjennetegne kulturminnet?

Egenskapene representerer mer allmenne forhold som kan knyttes til alle typer kulturminner. Lista under er ikke uttømmende, men den kan brukes som en idéliste.

 • Alder, tidsdybde og kontinuitet: Hvor gammelt er kulturminnet eller kulturmiljøet? Viser det utvikling gjennom flere epoker og historiske sammenhenger?
 • Autentisitet og opprinnelighet: Autentisitet må alltid relateres til noe, som materialbruk, stilart, byggemåte eller tid. Er det opprinnelige eller nye materialer? Er de gamle teknikkene brukt? Er kulturminnet så gammelt som det påstås at det er?
 • Mangfold og variasjon: Representerer kulturminnet ulike former og funksjoner, ulike epoker og et mangfold av historier, jfr. listen over kunnskapsverdier?
 • Sammenheng og helhet: Hvilke sammenhenger og helheter inngår kulturminnet i? Rommer kulturmiljøet ulike sammenhenger knyttet til tema som tid, etnisitet eller funks- jonelle systemer?
 • Dynamikk og endring: Er kulturminnet eller kulturmiljøet preget av ulike typer dynamikk, løpende endringer og sterke endringskrefter
 • Brudd og kontrast: Representerer kulturminnet eller kulturmiljøet brudd eller kontrast i forhold til tema som form eller funksjon, kontinuitet eller etnisitet, håndverksteknikk eller materialbruk?
 • Lesbarhet og tydelighet: Representerer kul- turminnet eller kulturmiljøet historie på en særlig tydelig og pedagogisk måte eller særlig store og intense opplevelser?miljøet god funksjonalitet i forhold til dagens situasjon og bruk. Er det godt vedlikeholdt slik det framstår i dag?
 • Egnethet: Har kulturminnet eller kulturmiljøet god funksjonalitet i forhold til dagens situasjon og bruk. Er det godt vedlikeholdt slik det framstår i dag?
 • Anvendbarhet: Har kulturminnet eller kulturmiljøet stabilt brukspotensial over tid, er det egnet for endret eller eventuelt ny bruk i framtida?
 • Sårbarhet og tålegrenser: Er kulturminnet eller kulturmiljøet sårbart for inngrep og endringer, eller har det høye tålegrenser?
 • Interaksjon natur-kultur: Viser kulturminnet eller kulturmiljøet samspillet mellom natur og kultur på en særlig god måte? Gjelder dette bygging eller lokalisering av bygninger og anlegg, ressurs- eller arealbruk?

3Hva kjennetegner kulturminnet sammenlignet med andre kulturminner?

Begrepene sjeldenhet og representativitet er sentrale i kulturminnepolitikken der et viktig mål er å bevare et representativt utvalg kulturminner. Arbeidet med å sammenligne kulturminner er ofte avgjørende i verdiset- tingsarbeidet – enkelt der det er få kulturminner, men krevende for kulturminner det er mange av.

Det er en utfordring å etablere en tilfredsstillende bestandskunnskap:

 • Er kulturminnet sjeldent av opprinnelse eller er det blitt sjeldent som resultat av historiens tilfeldige eller planmessige utvelgelse?
 • Er det representativt for noe som var vanlig i fortid eller som er vanlig i nåtid?

4Vi vekter verdiene

Hvor store er verdiene, hvor mye betyr kulturminnene for oss? Vekting av verdiene vil hjelpe oss til å avgjøre betydningen av dem. Til dette bruker vi et sett kriterier. Den avsluttende vektingen innebærer en vurdering både av om kulturminnet eller kulturmiljøet oppfyller kriteriene og hvor mye hvert kriterium teller. Dette hjelper oss til å avgjøre om kulturminnet er av liten, middels, stor eller svært stor verdi.

Verdisetting og vekting vil først og fremst foregå gjennom kommunalt planarbeid og lokaldemokratiske prosesser. I slike prosesser kan kommunen trekke inn andre lokale aktører, som frivillige organisasjoner, museer og eiere. Private og offentlige lokale aktører vil ofte ha klare, om ikke alltid samsvarende, oppfatninger om hva som er viktig og hvordan de ønsker å forvalte kulturarven lokalt. Det er viktig at ulike syn slipper til.

Kriteriene

Kriteriene inngår i en systematisk framgangsmåte som skal sikre en mest mulig omforent begrepsbruk og sikre innsyn og etterprøvbarhet i alle faser av arbeidet.

 • Kulturminnet representerer faser med særlig betydning for
 • Kulturminnet er knyttet til virksomheter med særlig betydning for
 • Kulturminnet er knyttet til hendelser eller begivenheter med særlig betydning for
 • Kulturminnet er knyttet til personer med særlig betydning for
 • Kulturminnet er av særlig betydning for en eller flere etniske grupper (den samiske urbefolkningen, nasjonale minoriteter eller andre etniske grupper)
 • Kulturminnet har særlig arkitektonisk og arkitekturhistorisk
 • Kulturminnet har særlig betydning som kilde til historien der det finnes få eller ingen skriftlige
 • Kulturminnet har særlig betydning som ressurs for lokal utvikling og
 • Kulturminnets alder og type utløser juridiske virkemidler på nasjonalt plan, se kulturminneloven

5Sjekkliste i arbeidet med verdisetting og verdivekting

Sjekklisten under har som mål å vise sammenheng og arbeidsgang, og skal sikre at nødvendige forhold blir vurdert, at det blir enklere å jobbe seg fram til en konklusjon og at vurderingene som gjøres, skal være tilgjengelige og etterprøvbare.

Oversikten skal være en hjelp i vurderingsarbeidet og representerer ikke noen matematisk modell. Det vil alltid være et element av skjønn i hvordan vi vekter verdiene og bruker det avsluttende kriteriesettet. Vi anbefaler registratorene å bruke det skjematiske oppsettet til å notere reaksjoner og refleksjoner underveis i registreringsarbeidet og at kommunene lagrer dette for framtidig bruk.

Sjekklisten kan også lastes ned som PDF her.

Vi verdsetter kulturminnet

Hvilke verdier kan vi knytte til kulturminnet? Vurdering
Kunnskapsverdier
Opplevelsesverdier
Bruksverdier
Hvilke egenskaper kjennetegner kulturminnet? Vurdering
Alder, tidsdybde og kontinuitet
Autentisitet og opprinnelighet
Sammenheng og helhet
Dynamikk og endring
Brudd og kontrast
Lesbarhet og tydelighet
Egenhet
Anvendbarhet
Sårbarhet og tålegrenser
Interaksjon natur-kultur
Hva kjennetegner kulturminnet sammenlignet med andre kulturminner? Vurdering
Opprinnelig sjeldent. sjeldent ved tilfeldig eller planmessig utvalg
Representativt for noe som er vanlig nå eller noe som var vanlig før

Vi vekter verdiene

Kriterier Liten verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi
Kulturminnet representerer faser med særlig betydning for historien/utviklingen
Kulturminnet er knyttet til virksomheter med særlig betydning for historien
Kulturminnet er knyttet til hendelser eller begivenheter med særlig betydning for historien
Kulturminnet er knyttet til personer med særlig betydning for historien
Kulturminnet er av særlig betydning for en eller flere etniske grupper (den samiske urbefolkningen, nasjonale minoriteter eller andre etniske grupper)
Kulturminnet har særlig arkitektonisk og arkitekturhistorisk
verdi
Kulturminnet har særlig betydning som kilde til historien der det finnes få eller ingen skriftlig kilder
Kulturminnet har særlig betydning som ressurs for lokal utvikling og verdiskaping
Kulturminnets alder og type utløser juridiske virkemidler på nasjonalt plan, se kulturminneloven