Veiledere

Arkeologi

Finner du ikke det du leter etter?

Se også Riksantikvarens eksempelsamling, Riksantikvarens vitenarkiv, eller våre sider om lover, forskrifter og konvensjoner.

Arkeo­logiske kultur­minner og ned­gravde lednings­­anlegg Hensyn som må tas, hvilke regel­verk som gjelder og praktiske rutiner for å unngå utilsiktede skader. Arkeologiske registreringer – under­søkelses­­plikten Veiledning om undersøkelses­­plikten i kulturminneloven §9. Arrange­menter ved automatisk fredete arkeologiske kultur­minner fra middel­alderen byanlegg, kirkesteder, klostre og borganlegg – veileder for dispensasjonsbehandling Begreps­­­­avklaringer Saks­­behandling i arkeologi De eldste sporene i jordbruks­landskapet Arkeologiske kulturminner i jordbrukslandskapet, hvordan gjenkjenne og bevare. Dendro­datering av stående bygg­verk Rutiner og prinsipper for bruk av dendrodatering til forvaltnings­formål. Fast­settelse av finnerlønn Retningslinjer for fastsettelse av finnerlønn Finner­lønn Oversikt over verdigrupper Guidelines for the private use of metal detectors Guidelines to assure a uniform management practice in accordance with Norwegian laws and regulations. Uforut­sette funn Kuturminne­loven § 8 andre ledd. Saks­behandling i arkeo­logi Oversendelser og tilrådinger Kulturminneloven § 8. Saksbehandling i arkeologi Pålegg om fjerning / retting av et ulovlig tiltak Kulturminne­loven § 8 tredje ledd. Saks­behandling i arkeologi Privat bruk av metall­søker Retnings­linjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk. Retnings­linje for utvidete registrer­inger i visse saker jf. Kulturminneloven § 8 Budsjettering av arkeologiske utgravninger Retninglinjer for budsjettering og regnskap Gjennom­føring av under­søkelses­plikten og bud­sjettering av arkeo­logiske registreringer. i henhold til kulturminneloven § 9, jf. § 10. Retningslinjer. Automatisk fredet eller ikke? Tvilstilfeller Kulturminneloven § 4 sjette ledd. Saksbehandling i arkeologi Søknad om dispen­sasjon Kultur­minne­loven § 8 første ledd. Saks­behandling i arkeologi Under­søkelses­­­plikten Utsatt gjennom­­­føring av under­søkelses­­­plikten i kultur­­minne­­­loven § 9 Skipsfunn Kulturminneloven § 14 Ulovlig igangsatte tiltak - kulturminneloven § 8 tredje ledd. Ulovlig igangsatte tiltak og arkeologiske kulturminner, jf. kulturminneloven § 8 tredje ledd. Under­søkelses­­plikten Kultur­minne­loven § 9. Saks­behandling i arkeo­logi Utgifter til arkeologiske arbeider Kulturminneloven § 10. Saksbehandling i arkeologi Vilkårs­fastsettelse Vilkårsfastsettelse jf. kml. § 8 - Arkeologi

Publisert: 12. desember 2019 | Endret: 30. januar 2024