Veiledere

Veiledere arkeologi

Her finner du en komplett oversikt over alle veiledere, retningslinjer og informasjonsark. Se også Riksantikvarens vitenarkiv om du ikke finner det du leter etter her.

Arkeologiske kulturminner og nedgravde ledningsanlegg Hensyn som må tas, hvilke regelverk som gjelder og praktiske rutiner for å unngå utilsiktede skader. Arkeologiske registreringer – undersøkelsesplikten Veiledning om undersøkelsesplikten i kulturminneloven §9. Beregningsskjema Her finner du beregningsskjema for finnerlønn 2019 De eldste sporene i jordbrukslandskapet Kulturminner i landskapet, hvordan gjenkjenne og bevare. Fastsettelse av finnerlønn Retningslinjer for fastsettelse av finnerlønn Finnerlønn Oversikt over verdigrupper Pløying, jordarbeid og beite Fortsatt drift av marka over automatisk fredete kulturminner. Forvaltning av middelalderbyene Forvaltning av middelalderske kirkesteder Forvaltning av middelalderske klosteranlegg Privat bruk av metallsøker Retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk. Registrering av arkeologiske kulturminner i vindkraftsaker Det er kommet nye rutiner for registrering av automatisk fredete kulturminner og skipsfunn i vindkraftsaker som behandles etter energiloven (konsesjoner) Budsjettering av arkeologiske utgravninger Retninglinjer for budsjettering og regnskap Plikten til å undersøke Saksbehandling knyttet til utsatt gjennomføring av undersøkelsesplikten i kulturminneloven § 9 Ulovlig igangsatte tiltak Ulovlig igangsatte tiltak og arkeologiske kulturminner, jf. kulturminneloven § 8 tredje ledd. Utbedring etter skade Pålegg om utbedring etter skade på fredet byggverk eller anlegg Vedlikehold av fredet byggverk / anlegg Skade på fredet bygg Skade på fredet byggverk/anlegg ved brann eller ulykke Utilbørlig skjemming Vilkårsfastsettelse Vilkårsfastsettelse jf. kml. § 8 - Arkeologi

Publisert: 12. desember 2019