Veiledere

Arkeologi

Her finner du veiledere, retningslinjer og informasjonsark. Se også Riksantikvarens vitenarkiv om du ikke finner det du leter etter her. Se også våre sider om lovverket her.

Arkeologiske kulturminner og nedgravde lednings­anlegg Hensyn som må tas, hvilke regelverk som gjelder og praktiske rutiner for å unngå utilsiktede skader. Arkeologiske registreringer – under­søkelses­­plikten Veiledning om undersøkelses­­plikten i kulturminneloven §9. Arrange­menter ved automatisk fredete arkeologiske kultur­minner fra middel­alderen byanlegg, kirkesteder, klostre og borganlegg – veileder for dispensasjonsbehandling Beregnings­­skjema Her finner du beregningsskjema for finnerlønn (2019) De eldste sporene i jordbruks­landskapet Arkeologiske kulturminner i jordbrukslandskapet, hvordan gjenkjenne og bevare. Dispensasjon gjennom arealplan Kulturminneloven § 8 fjerde ledd. Saksbehandling i arkeologi Fastsettelse av finnerlønn Retningslinjer for fastsettelse av finnerlønn Finnerlønn Oversikt over verdigrupper Pløy­ing, jord­arbeid og beite Fortsatt drift av marka over auto­­­matisk fred­ete kultur­­­minner. Forvaltning av middelalder­byene Forvaltning av middel­alderske kirkesteder Forvaltning av middel­alderske klosteranlegg Uforutsette funn Kuturminneloven § 8 andre ledd. Saksbehandling i arkeologi Pålegg om fjerning / retting av et ulovlig tiltak Kulturminneloven § 8 tredje ledd. Saksbehandling i arkeologi Privat bruk av metallsøker Retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk. Registrering av arkeologiske kultur­minner i vindkraft­saker Det er kommet nye rutiner for registrering av automatisk fredete kulturminner og skipsfunn i vindkraftsaker som behandles etter energiloven (konsesjoner) Retningslinje for utvidete registreringer i visse saker, jf. Kulturminneloven § 8 Budsjettering av arkeologiske utgravninger Retninglinjer for budsjettering og regnskap Gjennom­føring av under­søkelses­plikten og bud­sjettering av arkeo­logiske registreringer. i henhold til kulturminneloven § 9, jf. § 10. Retningslinjer. Automatisk fredet eller ikke? Tvilstilfeller Kulturminneloven § 4 sjette ledd. Saksbehandling i arkeologi Søknad om dispensasjon Kulturminneloven § 8 første ledd. Saksbehandling i arkeologi Under­søkelses­­plikten Utsatt gjennom­­føring av under­søkelses­­plikten i kultur­­minne­­loven § 9 Skipsfunn Kulturminneloven § 14 Ulovlig igangsatte tiltak Ulovlig igangsatte tiltak og arkeologiske kulturminner, jf. kulturminneloven § 8 tredje ledd. Undersøkelses­plikten Kulturminneloven § 9. Saksbehandling i arkeologi Utgifter til arkeologiske arbeider Kulturminneloven § 10. Saksbehandling i arkeologi Utilbørlig skjemming: nærmere utdyping Utilbørlig skjemming Vilkårs­fastsettelse Vilkårsfastsettelse jf. kml. § 8 - Arkeologi

Publisert: 12. desember 2019 | Endret: 2. juni 2023