Veiledere

Bygning og anlegg

Finner du ikke det du leter etter?

Se også Riksantikvarens eksempelsamling, Riksantikvarens vitenarkiv, eller våre sider om lover, forskrifter og konvensjoner.

Advice on saving energy in old houses

It is fully possible to improve the energy efficiency of buildings worthy of protection without destroying the building’s character and history. It can often be done without large costs being involved, while at the same time reducing the cost of heating and improving comfort in the building. This guide presents what can be done to improve energy saving in old houses.

Arbeids­instruks for bygnings­messige arbeider Brann­vern i fredede og verneshy;verdige bygninger Arbeids­instruks for stillas­montering på middel­alder­kirker av stein Rutiner som sikrer mur­verket mot inngrep som svekker kultur­minne­verdiene. Arkeo­logiske kultur­minner og ned­gravde lednings­­anlegg Hensyn som må tas, hvilke regel­verk som gjelder og praktiske rutiner for å unngå utilsiktede skader. Stat­lig fredet eien­dom Inn­fø­ri­ng i vernet av statens kultur­historiske eien­dommer Betong­­­­­­­rehabili­tering Hvordan ta vare på kultur­minner i betong Byggesaker Om bestemmelser i byggesaks­delen av plan- og bygningsloven Vedlikehold av bygninger og anlegg En samling informasjonsark til veiledning og praktisk hjelp Dendro­datering av stående bygg­verk Rutiner og prinsipper for bruk av dendrodatering til forvaltnings­formål. Forprosjekt for istandsetting av middelalderkirker i stein Å undersøke murverk for vedlikeholdsvennlig istandsetting. Forvaltning av middel­­alderske kloster­anlegg Klima­­endringer og bevarings­­verdige bygninger praktiske råd om hvordan man på best mulig måte kan motvirke og begrense uheldige konse­kvenser av forventede klima­endringer. Klima­endringer og bevarings­verdige bygninger Dette informasjons­arket henvender seg til eiere av eldre bygninger. Her gir vi praktiske råd om hvordan man på best mulig måte kan motvirke og begrense uheldige konse­kvenser av forventede klima­endringer. Linolje­maling steg for steg Her får du innføring i alt du trenger å vite om å male med linoljemaling, fra forberedelser og selve malerarbeidet. Material­kvalitet: Tre Material­kvalitet handler om rett kvalitet på rett plass. Dette er viktig kunn­skap i bygnings­vernet og en av­gjørende faktor for god bevarings­praksis. Middelalder­ruiner Konservering av ruiner fra middelalderen Montering av utvendige lynvern-anlegg En veileder i estetikk Veileder for tilskudd til freda kulturminne i privat eige Post 71 Veileder for tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner Post 72 Veileder for tilskudd til istandsetting av fredede bygninger i privat eie fra før 1537 Post 73 Veileder for tilskudd til konservering av ruiner fra middelalderen Post 73 Veileder for tilskudd til vedlikehold, konservering og dokumentasjon av stavkirker Post 73 Profane Middel­­alder­­hus For­valtning av profane middel­alder­hus i tre Råd om energi­sparing i gamle hus Hvordan energi­effektivisere gamle hus uten å ødelegge bygningens karakter og historie. Råd om varme­pumper i freda og verne­verdige byg­ningar Ny­norsk ut­gåve Råd om varme­pumper i fredete og verne­verdige bygninger Bokmål Recommended guidelines on the use of heat pumps in buildings listed and worthy of preservation

The guide is intended to help owners, case officers, energy consultants and installers to find good solutions for heat pump placement.

Riks­antikvar­ens rett­leiar om sol­energi­anlegg på eksister­ande bygning­ar Rett­leiar på nynorsk Riks­antikvar­ens vei­leder om sol­energi­anlegg på eksister­ende bygninger Vei­leder på bokmål The Norwegian Directorate for Cultural Heritage’s Guide on Solar Energy Systems for Existing Buildings

The guide on is intended to help owners, case officers, energy consultants and installers to find good solutions for placement of solar energy systems.

Tett trehus­bebyggelse, brannvern og tilskudds­ordning for brann­vern Innføring for saksbehandler Utskifting av elektrisk anlegg og rørovner i listeførte kirker Riksantikvarens veileder for forenklet kirkesaksbehandling i listeførte kirker - nr 5 Varme­styrings­­­­anlegg i kirken Riksantikvarens veileder for forenklet kirke­saks­behandling Vedovner Informasjonsark om vedovner Forprosjekt for installasjon av slokkeanlegg i kirker Utarbeiding av forprosjekter for installasjon av slokkeanlegg i fredete og listeførte kirker. Utbedring etter skade Pålegg om utbedring etter skade på fredet byggverk eller anlegg Skade på fredet bygg/anlegg ved brann eller ulykke Veileder for Kulturminneloven §18 Store prosjekt­­er Rehabilitering og restaurering Ventilasjon i fredete bygninger Vurdere risiko og planlegge tilpasningstiltak veileder for vurdering av klimarelatert risiko og planlegging av tilpasningstiltak

Publisert: 12. desember 2019 | Endret: 30. januar 2024