Veiledere

Fredning og vern

Finner du ikke det du leter etter?

Se også Riksantikvarens eksempelsamling, Riksantikvarens vitenarkiv, eller våre sider om lover, forskrifter og konvensjoner.

Arrange­menter ved automatisk fredete arkeologiske kultur­minner fra middel­alderen byanlegg, kirkesteder, klostre og borganlegg – veileder for dispensasjonsbehandling Behandling av tillatelse til endring på vernede skip og dispensasjon for endringer Veileder til hjelp ved behandling av søknader om tillatelse til endring på vernede fartøy og dispensasjon for endringer på fredede fartøy. Dispensasjon Retnings­­linjer for dispensasjons­­­behandl­ing Fartøy­vern Over­ordna prin­sipp og prak­sis Pløy­ing, jord­arbeid og beite Fortsatt drift av marka over auto­­­matisk fred­ete kultur­­­minner. For­valtning av middel­­alderske kirke­steder Forvaltning av middel­­alderske kloster­anlegg Fredningssak frem til vedtak Med denne veilederen ønsker vi å informere deg om fredningsprosessen frem til vedtak. Veileder for tilskudd til freda kulturminne i privat eige Post 71 Profane Middel­­alder­­hus For­valtning av profane middel­alder­hus i tre Regulerings­føresegner om automatisk freda kultur­minne og land­skap Dispen­sasjon frå freding av fartøy Handlingar og dokument som inngår i saksgangen ved dispensasjon frå vedtak om freding av fartøy. Freding av fartøy Handlingar og dokument som inngår i saks­gangen ved freding av fartøy Automatisk fredet eller ikke? Tvilstilfeller Kulturminneloven § 4 sjette ledd. Saksbehandling i arkeologi Under­søkelses­­­plikten Utsatt gjennom­­­føring av under­søkelses­­­plikten i kultur­­minne­­­loven § 9 Tilstands­­­vurdering av fartøy Vurderinga av fartøy ved hand­saming av ein søknad om status som verna skip, ved tilskotsfordeling og når freding vurderast. Utilbørlig skjemming: nærmere utdyping Kultur­minne­lovens forbud mot utilbørlig skjemming og enkelte prinsipielle avklaringer. Utbedring etter skade Pålegg om utbedring etter skade på fredet byggverk eller anlegg Manglende vedlikehold av fredet byggverk / anlegg Kulturminne­loven §17 Skade på fredet bygg/anlegg ved brann eller ulykke Veileder for Kulturminneloven §18 Store prosjekt­­er Rehabilitering og restaurering Vilkårs­fastsettelse Vilkårsfastsettelse jf. kml. § 8 - Arkeologi Ventilasjon i fredete bygninger Vern av bygningsmiljø gjennom reguleringsplan Føresegner

Publisert: 26. august 2022 | Endret: 30. januar 2024