Veiledere

Kulturminne­forvaltning 2020

Her finner du en oversikt over veilederne som er laget for kulturminneforvaltningen i forbindelse med overføringen av oppgaver fra Riksantikvaren til fylkeskommunene/Sametinget fra 1. januar 2020.

Ansvars­forskrift­en Veileder Arrange­menter ved automatisk fredete arkeologiske kultur­minner fra middel­alderen byanlegg, kirkesteder, klostre og borganlegg – veileder for dispensasjonsbehandling Stat­lig fredet eien­dom Inn­fø­ri­ng i vernet av statens kultur­historiske eien­dommer Betong­­­­­­rehabili­tering Hvordan ta vare på kulturminner i betong Byggesak Om bestemmelser i byggesaks­delen av plan- og bygningsloven Dispensasjon gjennom arealplan Kulturminneloven § 8 fjerde ledd. Saksbehandling i arkeologi Dispensasjon Retnings­linjer for dispensasjons­­behandl­ing Energi og konsesjon Roller og ansvar i konsesjons­saker innenfor energi­feltet Fartøy­vern Over­ordna prin­sipp og prak­sis Pløy­ing, jord­arbeid og beite Fortsatt drift av marka over auto­­­matisk fred­ete kultur­­­minner. Forvaltning av middelalder­byene Forvaltning av middel­alderske kirkesteder Forvaltning av middel­alderske klosteranlegg Grøntanlegg Kulturminner i vekst Uforutsette funn Kuturminneloven § 8 andre ledd. Saksbehandling i arkeologi Middelalder­ruiner Konservering av ruiner fra middelalderen Pålegg om fjerning / retting av et ulovlig tiltak Kulturminneloven § 8 tredje ledd. Saksbehandling i arkeologi Planlegging etter plan- og bygnings­loven for kulturminner, kulturmiljø og landskap. Profane Middel­alder­hus Forvaltning av profane middelalderhus i tre Dispensasjon frå freding av fartøy Handlingar og dokumentsom inngår i saksgangen ved dispensasjon frå vedtak om freding av fartøy. Freding av fartøy Handlingar og dokument som inngår i saksgangen ved freding av fartøy Dispensasjon frå utførsle­forbod for fartøy Rettleiar til handsaming av søknader om dispensasjon frå utførsleforbod for fartøy Automatisk fredet eller ikke? Tvilstilfeller Kulturminneloven § 4 sjette ledd. Saksbehandling i arkeologi Søknad om dispensasjon Kulturminneloven § 8 første ledd. Saksbehandling i arkeologi Under­søkelses­­plikten Utsatt gjennom­­føring av under­søkelses­­plikten i kultur­­minne­­loven § 9 Skipsfunn Kulturminneloven § 14 Tildeling av status som verna skip Handlingar og dokument som inngår i saksgangen når ein skal tildele eit fartøy status som verna skip Tilstands­­vurdering av fartøy Vurderinga av fartøy ved handsaming av ein søknad om status som verna skip, ved tilskotsfordeling og når freding vurderast. Ulovlig igangsatte tiltak Ulovlig igangsatte tiltak og arkeologiske kulturminner, jf. kulturminneloven § 8 tredje ledd. Undersøkelses­plikten Kulturminneloven § 9. Saksbehandling i arkeologi Utgifter til arkeologiske arbeider Kulturminneloven § 10. Saksbehandling i arkeologi Utilbørlig skjemming: nærmere utdyping Utbedring etter skade Pålegg om utbedring etter skade på fredet byggverk eller anlegg Kulturminne­loven §17 Manglende vedlikehold av fredet byggverk / anlegg Skade på fredet bygg Skade på fredet byggverk/anlegg ved brann eller ulykke Store prosjekt­­er Rehabilitering og restaurering Utilbørlig skjemming Vilkårs­fastsettelse Vilkårsfastsettelse jf. kml. § 8 - Arkeologi Ventilasjon i fredete bygninger

Publisert: 16. desember 2019 | Endret: 2. juni 2023