Veiledere

Veiledere Kulturminne­forvaltning 2020

Her finner du en oversikt over veilederne som er laget for kulturminneforvaltningen i forbindelse med overføringen av oppgaver fra Riksantikvaren til fylkeskommunene/Sametinget fra 1. januar 2020.

Ansvars­forskrift­en Veileder Arrangementer ved automatisk fredete arkeologiske kulturminner fra middelalderen byanlegg, kirkesteder, klostre og borganlegg – veileder for dispensasjonsbehandling Stat­lig fredet eien­dom Inn­fø­ri­ng i vernet av statens kultur­historiske eien­dommer Betong­­­­­­rehabili­tering Hvordan ta vare på kulturminner i betong Byggesak Om bestemmelser i byggesaks­delen av plan- og bygningsloven Logge på for saks­behandlere Digisak Dispensasjon gjennom arealplan Kulturminneloven § 8 fjerde ledd. Saksbehandling i arkeologi Dispensasjon Retnings­linjer for dispensasjons­­behandl­ing Energi og konsesjon Roller og ansvar i konsesjons­saker innenfor energi­feltet Fartøy­vern Over­ordna prin­sipp og prak­sis Pløy­ing, jord­arbeid og beite Fortsatt drift av marka over auto­­­matisk fred­ete kultur­­­minner. Forvaltning av middelalder­byene Forvaltning av middel­alderske kirkesteder Forvaltning av middel­alderske klosteranlegg Grøntanlegg Kulturminner i vekst Uforutsette funn Kuturminneloven § 8 andre ledd. Saksbehandling i arkeologi Middelalder­ruiner Konservering av ruiner fra middelalderen Pålegg om fjerning / retting av et ulovlig tiltak Kulturminneloven § 8 tredje ledd. Saksbehandling i arkeologi Planlegging etter plan- og bygnings­loven for kulturminner, kulturmiljø og landskap. Profane Middel­alder­hus Forvaltning av profane middelalderhus i tre Dispensasjon frå freding av fartøy Freding av fartøy Dispensasjon frå utførsle­forbod for fartøy Rettleiar til handsaming av søknader om dispensasjon frå utførsleforbod for fartøy Automatisk fredet eller ikke? Tvilstilfeller Kulturminneloven § 4 sjette ledd. Saksbehandling i arkeologi Søknad om dispensasjon Kulturminneloven § 8 første ledd. Saksbehandling i arkeologi Under­søkelses­­plikten Utsatt gjennom­­føring av under­søkelses­­plikten i kultur­­minne­­loven § 9 Skipsfunn Kulturminneloven § 14 Tildeling av status som verna skip Tilskudd til brannsikring av tette trehus­områder Innføring i emnene tett trehusbebyggelse, brannvern og tilskuddsordningen for brannvern Tilstands­­vurdering av fartøy Ulovlig igangsatte tiltak Ulovlig igangsatte tiltak og arkeologiske kulturminner, jf. kulturminneloven § 8 tredje ledd. Undersøkelses­plikten Kulturminneloven § 9. Saksbehandling i arkeologi Utgifter til arkeologiske arbeider Kulturminneloven § 10. Saksbehandling i arkeologi Utilbørlig skjemming: nærmere utdyping Utbedring etter skade Pålegg om utbedring etter skade på fredet byggverk eller anlegg Kulturminne­loven §17 Manglende vedlikehold av fredet byggverk / anlegg Skade på fredet bygg Skade på fredet byggverk/anlegg ved brann eller ulykke Store prosjekt­­er Rehabilitering og restaurering Utilbørlig skjemming Vilkårs­fastsettelse Vilkårsfastsettelse jf. kml. § 8 - Arkeologi Ventilasjon i fredete bygninger

Publisert: 16. desember 2019 | Endret: 10. september 2020