Avgjørelser i klagesaker

Villa Riise. Klage på Innlandet fylkeskommunes avslag på tilskudd til istandsetting av tennisbane. Statsbudsjettet post 71.

Vår referanse 22/03715

Publisert: 29. november 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Innlandet fylkeskommunes avslag på tilskudd til istandsetting av tennisbane. Fylkeskommunen begrunnet vedtaket med at andre tiltak måtte prioriteres og at det bør legges en plan for trinnvis istandsetting og finansiering av tiltaket. Fylkeskommunen opplyser om at tiltaket kan være aktuelt for eventuelle tilleggsbevilgninger i 2022.

I klagen ble Riksantikvaren, blant annet, bedt om å vurdere avfredning av tennisbanen. Riksantikvaren fant ikke grunnlag til å overprøve Innlandet fylkeskommunes prioriteringer. Angående avfredning, uttalte Riksantikvaren at vedtak om fredning skal sikre viktige kulturhistoriske verdier i et langsiktig perspektiv, og at det det derfor må foreligge sterke og helt særegne forhold for at et fredningsvedtak skal oppheves eller endres. Riksantikvaren kunne ikke se at det forelå slike forhold i denne saken. Klagen ble ikke tatt til følge.