r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Søknadsskjema

Under finn du ulike søknadsskjema med søknadsfristar.  

Søknad om tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljøer. Søknadsfrist: utvidet til 1. mars 2017

Søknad om tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner og byanlegg fra middelalder (ingen søknadsfrist)

Søknader for fartøy. Vernestatus: Søknadsfrist 1. september 2017. Tilskot: frist 1. november 2017

Søknad om tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner. Søknadsfrist: 1. november 2017