Solenergi og verna bygg

Riksantikvaren har laga ein ny rettleiar for solenergi. Her finn du sju gode råd om solenergi på gamle hus.

Solenergi på bygg med vern: På småhus med saltak kan solcelletakstein være en god løsning dersom det ikke er kulturhistoriske verdier knyttet til selve taktekkingen. Størrelsen på taksteinen er tilpasset bygningens skala og dimensjonering, og det blir samsvar mellom taket og resten av bygningen. Her er det tatt utgangspunkt i bygningens arkitektoniske kvaliteter ved valget av løsning.

Kostnadar ved arkeologi i Bybanebygginga

Kostnadsoverslaget for arkeologiske undersøkingar og miljøovervaking for bybanetraseen over Bryggen er klart. NIKU (Norsk Institutt for Kulturminneforsking) har utarbeida overslaget, og Riksantikvaren har no se ndt dette til Bergen kommune.

Nytt kunnskapsgrunnlag for landskap i Oppland

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) er eit kunnskapsgrunnlag for landskap det knyter seg nasjonale kulturmiljøinteresser til. Ei oversikt over slike landskap i Oppland i Innlandet fylke er no klar.