r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Kulturhistoriske landskap i Troms

Områdene Dale, Alvestad, Grøtavær og Skarstein i Harstad kommune inngår i KULA-registeret til Troms. I Grøtavær (bildet) har sjø, fjell og beiteland gitt grunnlag for bosetting og livberging i mange tusen år. Foto: Pål Alvereng.

Skriv

15 landskap i Troms er valgt ut til Riksantikvarens register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA-registeret).

Med KULA-registeret ønsker Riksantikvaren å vise hvilke landskap det knytter seg viktige kulturhistoriske interesser til, og som det må tas spesielt hensyn til i planlegging og forvaltning.

Landskapene skal vise det kulturhistoriske mangfoldet i fylket som også har interesse i nasjonal sammenheng.  KULA-områdene viser spor etter ulike næringsveger, ulike folkegruppers kultur, bosettinger, krigens spor i landskapet, tro og tradisjon m.m.

Disse landskapene i Troms er med i KULA-registeret:

Navn Kort karakteristikk Kommune
Nordre Arnøya/Davit Árdni /Aartnansaari   

Kystlandskap i et historisk grenseland

 

Skjervøy
Reisadalen /Raisinvankka/Ráisávži

Kvensk landskap

 

Nordreisa

Spildra, Skorpa og Nøklan/ Spittá, Skárfu ja Lohkkalsuol/Pitansaari, Karfunsaari ja Lokkala

 

Brytningslandskap: Fra sjøsamisk til norsk, fra samisk mytologi til kristen tro, fra sentrum til periferi Kvænangen
Skardalen og Manndalen/ Skárfvággi ja Olmmáváiggi / Skaarfvankka ja Olmavankka Sjøsamisk bygd og symbol-ladet juridisk landskap Gáivuona/Kåfjord
og Kaivuonon

Skibotn/Ivgobahta/Yykeänperä

 

Landskap med tre stammers møte Storfjord

Storfjord/Omasvuotna/Omasvuono

 

Konfliktlandskap Storfjord

Tromsdalstind – Tromsdalen – Breivikeidet/ Sálašoaivi – Romssavággi – Guohcavuopmi

 

Bynært turlandskap, samisk fangst- og reindriftslandskap Tromsø
Målselvdalen Dølakulturens landskap Målselv og Bardu

Leinavann /Lenesjávri

 

Fjell- og viddelandskap, samisk fangst- og reindriftslandskap Bardu

Yttersida av Senja/ Sáččá fávllebeal

 

Fiskerilandskapet Torsken, Tranøy
og Harstad

Gratangen/Rivtták

 

Fjordlandskap og krigslandskap Gratangen

Markebygdene i Skånland /Skánik

 

Kulturelle, næringsmessige og sosiale endringer i et samisk landskap Skånland

Bjarkøya

 

Tore Hunds landskap Harstad

Dale, Alvestad, Grøtavær og Skarstein

 

Beiteland og fiskevær med stor tidsdybde Harstad
Kveøya og Borkenes - Vik Frodig jordbrukslandskap med lang kontinuitet Kvæfjord

Utvalget er gjort i nært samarbeid mellom Troms fylkeskommune, Sametinget og Riksantikvaren. Det er de samme 15 områdene som er med i det endelige utvalget som var med i høringsutkastet, men for tre av områdene er arealet vesentlig redusert. For seks andre er det gjort mindre endringer.

Her kan du lese rapporten fra Troms (pdf).

Kommunen er en viktig aktør

Kommunene er den viktigste aktøren for å ivareta landskapene, men også ulike sektormyndigheters planer og tiltak påvirker landskap. Riksantikvaren oppfordrer kommunene til å ivareta KULA-områdene i sine arealplaner og i annen forvaltning. Troms fylkeskommune og Sametinget vil være kommunenes nærmeste samarbeidspart.

Arbeidet med Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse tar sikte på at registeret skal bli landsomfattende. Troms er det tredje fylket som er ferdigstilt, fra før har Østfold og Hordaland et slikt register. 

Les mer om KULA-registeret på våre nettsider.