r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Arealplanlegging

Mange kommuner gjør gjennom arealplanlegging et uvurderlig arbeid for å sikre vår felles historie for ettertida. Arealplanlegging kan være å innarbeide vernehensyn i kommunale arealplaner eller lage egne kulturminneplaner for områder eller for hele kommunen.

Kart over Christiania med Kvadraturen 1624-1648.

Kommunene kan sette kulturarven inn i en areal- og samfunnsmessig sammenheng slik at den blir et aktivum i lokalsamfunnet og gi verdiskaping med ringvirkninger langt ut over kommunens grenser.

Riksantikvaren bidrar med råd og veiledning om hvordan kulturminneinteressene best kan ivaretas i arbeidet med arealplaner. Fylkeskommunene og Sametinget gir innspill til kommunene om hvordan de enkelte kulturminnene på best mulig måte kan inngå i arealplanene. Samtidig har kulturminnemyndighetene mulighet til å gå til innsigelse mot nye arealplaner hvis kulturminneinteressene ikke blir godt nok ivaretatt.