r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Innlegging av krigsminner i Askeladden

Her er noen tips som kan være nyttige dersom du vil legge krigsminner inn i kulturminnedatabasen Askeladden.

Valg av lokalitetsart

Her er noen eksempler på termer som kan passe til ulike typer krigsminner på lokalitetsnivå:

Krigsminnelokalitet
Kaldkrigsminnelokalitet
Militære anlegg
Forsvarsanlegg
Fort
Kystfort
Batteri, frittstående
Festning
Leir
Fangeleir
Skogsleir
Slagmark
Skyttergravsfelt
Forlislokalitet
Vandrerute
Tradisjonslokalitet
Minnesmerke

Forsvarsanlegg bør primært brukes om norskbygde anlegg. Til anlegg bygget av okkupasjonsmakten kan for eksempel fort, festning eller militære anlegg brukes.

For andre krigsminner benyttes den termen som passer best.

Valg av enkeltminneart

Her er noen eksempler på termer som kan passe til ulike typer krigsminner på enkeltminnenivå:

Internat-forlegning
Vaktstue
Hangar
Bunker
Blokkhus (bygning av tre, stein eller betong, oppført til vakthus og forsvar)
Observasjonspost
Kasematt
Batteri, del av festning
Magasin
Dekningsrom
Fort, del av festning
Skyttergrav-løpegrav
Skytterstilling
Forsvarsverk-installasjon (generell term, brukes der andre termer ikke passer)
Flyslipp-droppsted
Slagsted
Krigsminne
Kanon/kanonanlegg
Fluktrute/kurerrute
Kommandoplass
Skipsvrak
Flyvrak
Radar
Tradisjon (brukes om historier knyttet til et sted uten synlige spor)
Grop (må spesifiseres nærmere, for eksempel ved hjelp av datering, opprinnelig funksjon, beskrivelse)
Mur (må spesifiseres nærmere, for eksempel ved hjelp av datering, opprinnelig funksjon, beskrivelse)
Hytte-fritid (kan brukes til motstandshytter)
Produksjonslokale (kan brukes om lokale der erstatningsvarer ble produsert, som for eksempel knottfabrikker)

For andre krigsminner benyttes den termen som passer best.

Funksjon

Opprinnelig funksjon: «Okkupasjon» brukes i forbindelse med anlegg og hendelser som er direkte knyttet til krigen / bygget under krigen.

Der krigsrelaterte handlinger knyttet til bygninger eller andre kulturminner kun er et aspekt ved kulturminnet, og altså ikke den opprinnelige funksjonen, brukes den artstermen som passer best til den opprinnelige funksjonen til kulturminnet. Tilknytningen til krigen kan da komme fram på andre måter, for eksempel gjennom bruk av «Tidligere funksjon» eller emneknagger (se under).

Nåværende funksjon: Dersom kulturminnet ikke er i bruk / har en funksjon i dag, kan ofte «Krigshistorisk» brukes.

Merk at arkeologiske lokaliteter/enkeltminner ikke har nåværende funksjon.

Tidligere funksjon kan for eksempel være relevant for bygninger og anlegg som ble bygget før krigen, men som fikk en spesiell funksjon knyttet til andre verdenskrig under okkupasjonen. Det kan legges til én eller flere tidligere funksjoner.

Eksempel på bruk av tidligere funksjon til hovedfortet ved Oscarsborg festning. 

Emneknagg

Under «Om lokalitet» er det mulige å legge til emneknagger. Bruken av emneknagger gjør lokalitetene (krigsminnene) søkbare på emner i Askeladden. 

Det er mulig å bruke flere emneknagger. Bruk «andre verdenskrig» som emneknagg til alle krigsminner, i tillegg til andre emneknagger som er relevante for den enkelte lokaliteten.

Her er noen eksempler på emneknagger som kan være relevante til ulike typer krigsminner:

  • Krigsminner knyttet til angrepet i 1940 og kamphandlinger gjennom hele krigen. Emneord: slagsted, krigsskueplass, slagmark 
  • Krigsminner knyttet til sivil og militær motstand. Emneord: hjemmefronten, utefronten 
  • Krigsminner knyttet til «Festung Norwegen». Emneord: tyske militæranlegg
  • Krigsminner knyttet til folkemord, slaveri og forfølgelse. Emneord: fangeleirer, arbeidsleir, krigsfanger, jødiske kulturminner
  • Krigsminner knyttet til nazifiseringen av administrasjon og samfunn. Emneord: okkupasjonsmakten, okkupasjon, administrasjon, organisasjon
  • Krigsminner knyttet til krigens økonomi og dagligliv. Emneord: dagligliv (andre verdenskrig), økonomi
  • Krigsminner knyttet til tvangsevakuering og nedbrenning i Nord-Norge. Emneord: brente jords taktikk, evakuering
  • Krigsminner knyttet til frigjøringen i 1945 og oppgjøret etter krigen. Emneord: rettslokaler, rettersteder, rettssaker, frigjøringen (andre verdenskrig), interneringsleirer

 

Eksempel på bruk av emneknagger til Oddane fort. 

Eksempel på bruk av emneknagger til Dombås kino som ble bygget av tyskerne i 1942 som en del av et større anlegg. 

Datering

For kulturminner som er oppført under andre verdenskrig brukes dateringen 1940-45 (ikke 1900-tallet, andre kvartal).

For eldre krigsminner (eller andre kulturminner som ble oppført før 1940, men som fikk en funksjon knyttet til andre verdenskrig under krigen), brukes dateringen for da kulturminnet ble oppført.

Relevante sider