r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Felles landskapsstrategi

Skriv

Omfanget og tempoet i landskapsendringene har økt dramatisk de siste 50-100 årene. Hva om vi oppdager verdiene i landskapet først når de er i ferd med å forsvinne? Riksantikvaren og Miljødirektoratet, har utarbeidet en felles strategi for arbeidet med landskap.

Et høyt utkikkspunkt er ofte en forutsetning for å se helheter og sammenhenger i landskapet. Det fredete kulturmiljøet Sogndalstrand ligger i et nasjonalt verdifullt kulturlandskap. Foto: Kjell Andresen / Riksantikvaren

Norge er et land med store landskapsvariasjoner fra nord til sør, fra kyst og fjord til innlandsdaler og fjellvidder. Kombinasjonen av berggrunn og topografi, nordlig beliggenhet og påvirkning fra varme havstrømmer har gitt opphav til en stor variasjon i naturgrunnlag – unik i europeisk sammenheng – og et rikt biologisk mangfold.

Tilsvarende har lokale og regionale variasjoner av menneskers bruk av landskapet gitt et rikt kulturelt mangfold. Landskapet er tatt i bruk nesten overalt hvor det er livsgrunnlag – med en rik natur- og kulturarv som resultat.

Verdier kan gå tapt

Landskapet er i kontinuerlig endring. Dette er i seg selv ikke problematisk, men noen endringer er uønsket fordi de fører til uakseptabelt tap av landskapsverdier. Ofte er vi oss ikke bevisste konsekvensene av landskapsendringer. Dette kan skyldes at landskap endres av stadige enkelttiltak og ulike prosesser over lang tid. Summen av konsekvenser er vanskelig å overskue, og det er ofte vanskelig å plassere ansvar for endringer.

Landskapsstrategien skal bidra til å bygge en langsiktig, kunnskapsbasert og helhetlig forvaltning av landskap i Norge ved å:

- Styrke landskapsarbeidet i kommunene

- Utvikle god landskapsforvaltning i samarbeid med viktige arealbrukende samfunnssektorer

- Øke befolkningens bevissthet og engasjement i forhold til landskapet

- Styrke kunnskapen om landskap i miljøforvaltningen

Målet med strategien er å  videreutvikle dialog og samarbeid med viktige aktører i landskapsforvaltningen.

Vi ønsker å utvikle en landskapsforvaltning der:

- Landskap forvaltes og videreutvikles slik at landskapsbilde, naturmiljø og kulturmiljø med økologiske og kulturhistoriske sammenhenger ivaretas.

- Helhetsvurderinger av disse sammenhengene og landskapets særpreg ligger til grunn ved nasjonale, regionale og lokale beslutninger som påvirker landskapet.

- Mangfoldet av landskapstyper blir ivaretatt også i et langsiktig perspektiv.

 

Til Strategi for arbeid med landskap (pdf) »