r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Ljabru og nedre del av Ljabrubakken i Oslo fredet

Skriv

Ljabru og Ljabrubakken er sjeldne kulturminner fra en viktig epoke i norsk samferdselshistorie.

I Oslo er kun to hvelvbruer bevart fra den store veiutbyggingen fra slutten av 1700-tallet.

Det er den fredete Kalbakkbrua, som leder den gamle Trondheimsveien over Alna, og Ljabru på Den Fredrikshaldske Kongevei over Ljanselva i bydel Nordstrand.

Disse bruene er viktige historiske markører for den omfattende veiutbedringen som skjedde på slutten av 1700-tallet, og de representerer de viktigste ferdselsårene mot henholdsvis Trondheim og København.

Ljabru og Ljabrubakken ble oppført ca. 1800. Vegen mellom Oslo og København gikk her allerede på 1600-tallet. Under den nasjonale oppgraderingen av hovedveinettet ble den gamle trebrua over Ljanselva erstattet av en steinbru.

Ljabru er typisk for brubygging på slutten av 1700- og 1800-tallet, tørrmurt med grov huggen sten. Vi har ikke mange bruer bevart i så god stand.

Brua og veien ligger i et kulturlandskap som også har elementer knyttet til veghistorien. Anlegget representerer en viktig epoke i den historiske utviklingen av vegnettet i Norge fra omkring 1537 til i dag, og har store kulturhistoriske verdier som det i nasjonal sammenheng er viktig å ta vare på.