r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Hva er en kulturminneplan?

En kulturminneplan er kommunen sin oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer og inneholder en plan for forvaltningen av disse. Planen gir kunnskap om fortida og avklarer hvilke kulturminner en vil ta vare på i framtida.

Det finnes ingen fasit for hvordan kommunene organiserer eller utformer kulturminneplanene sine. Utgangspunktet må være kommunenes egne behov og forutsetninger.

Hva slags type plan?

Noe av det første kommunen må gjøre når den skal lage en kulturminneplan, er å ta stilling til hva slags type plan den vil lage. Les mer om ulike plantyper her.

Hva bør en kulturminneplan inneholde? 

Det er kommunene selv som definerer hvilke kulturminner og kulturmiljøer som er verneverdige i kommunen og som bør inngå i planen.

Innholdet i en kulturminneplan må tilpasses det tiltenkte bruksområdet for planen. Dersom planen kun er tiltenkt saksbehandlere i kommunen, kan et begrenset plandokument med et kart over de viktigste kulturminnene i kommunen og en plan for forvaltningen av dem, samt hvordan de skal integreres i øvrig kommunal planlegging og virksomhet være tilstrekkelig. Men i de fleste tilfeller vil målet med en kulturminneplan være videre enn dette og også inkludere for eksempel formidling til kommunens innbyggere.

De viktigste elementene i en kulturminneplan er:

  • Beskrivelse av og kart over de viktigste kulturminnene i kommunen
  • Forslag til forvaltning og skjøtsel av disse kulturminnene 
  • Plan for hvordan hensynet til kulturminnene skal integreres i øvrig kommunal planlegging og virksomhet 
  • Handlingsdel med tiltak for gjennomføringen av planens målsettinger

Planen bør rulleres årlig og eventuelt revideres samtidig med den årlige rulleringen av kommunens handlingsprogram og økonomiplan.

Les mer om hvordan du kan gå fram for å lage en kulturminneplan her.

Her er en enkel mal som kan være nyttig i arbeidet med kulturminneplaner.

Verneverdig / bevaringsverdig kulturminne

Et verneverdig eller bevaringsverdig kulturminne er et kulturminne som har gjennomgått en kulturhistorisk vurdering og er identifisert som verneverdig.

Betegnelsene verneverdig og bevaringsverdig betyr det samme og brukes om hverandre. 

Kommunalt verneverdige kulturminner

Kommunalt verneverdige kulturminner er kulturminner som kommunen har identifisert som verneverdige, og som gjennom politisk vedtak har bestemt at skal søkes ivaretatt.