r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Informasjonsark og brosjyrar

Informasjonsarka og brosjyrane gir nyttig informasjon om ulike tema knytta til det å vere eigar eller brukar av eit kulturminne.

Bygningar og anlegg

Her finn du informasjon om alt frå fra svertesopp, linoljemaling og vedlikehald av skiftertak til energisparing i lafta hus. 

Kyrkjer

Her finn du informasjon om kyrkjer, omgivnadene til kyrkjer, interiør, restaurering og konservering, tilbygg og andre endringar.

Freding

Her finn du informasjon som er relevant for deg som er eigar av eit freda hus og prosedyrar rundt sakshandsaming av fredingssaker. 

Arkeologiske kulturminne

Her finn du informasjon om arkeologiske kulturminne og om korleis du kan leie arkeologiske skjøtsels- og tilretteleggingsprosjekt på ein god måte. 

Kulturlandskap

Her finn du informasjon om kulturlandskap og det ytre miljøet.