Arbeidsområder

By- og stedsutvikling

Kulturarven gir oss verdifull kunnskap om hvordan byer og steder har utviklet seg. Se hvilke råd Riksantikvaren gir for god by- og stedsutvikling.

Byutvikling: Ny bruk av trafo på Torshov.
Trafoen på Torshov. Trafoen på Torshov fikk ny bruk som nabolagshus. Foto: Trond Isaksen, Riksantikvaren.

Kulturminner og kulturmiljøer gir byer og tettsteder særpreg og gjør dem unike. Derfor er det viktig at kommunene ivaretar det som preger nettopp deres sted. Kulturmiljø må derfor være et utgangspunkt og en ressurs i utviklingen, og kan være et viktig bidrag til gode og attraktive byer og steder.

Viktige deler av vår historie er knyttet til byer og steder: Både hvordan de er utformet og hvorfor de ligger der de gjør. Mange har en lang historie, og noen av disse fortellingene går helt tilbake til middelalderen. De bærer med seg sporene etter historien, både i form av gatenett og eiendomsstrukturer, bygninger og bygningsmiljøer. Det er nettopp dette som gir byene og stedene identitet.

De mest miljøvennlige bygningene er de som allerede er bygd

En langsiktig og bærekraftig forvaltning av de historiske by- og stedsmiljøene forutsetter at de eksisterende bygningene blir brukt og tatt vare på, og at vi fortsatt opplever de historiske bygningsmiljøene som attraktive bomiljøer med gode tilbud innen service- og forretninger.

Podkast

I episoden «Kulturmiljø i by og tettstad» snakker seniorrådgiver Vignir Freyr Helgason bystrategien, kulturmiljø i by og tettsted, etterkrigsarkitektur, byutvikling, og kulturminner på Island.

Bryggen og Vågen i Bergen Vågen har vært utgangspunkt for hvor Bergen vokste frem fra middelalderen til i dag. Man kan se tydelig spor etter byens utvikling på bilder tatt fra luften. Foto: Trond Isaksen, Riksantikvaren

Kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse

I Riksantikvarens oversikt over kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse finner du utvalgte historiske byområder og landskap hvor du må vise særlige hensyn i forvaltning og utvikling av området. Oversikten skal bidra til at kulturmiljøer og landskap av nasjonal interesse blir tatt vare på, og oversikten kan brukes som en positiv ressurs i forbindelse med endring og utbygging. Det er likevel handlingsrom for endring og utvikling innenfor disse områdene, men det forutsetter at kvalitetene blir ivaretatt.

Føringene i Riksantikvarens bystrategi gjelder for kulturmiljøene i byer og steder som er omfattet av oversikten. Dette innebærer blant annet anbefalinger om at de historiske kvalitetene som kjennetegner de viktigste bymiljøene, slik som byggeskikk, størrelse, utforming, materialvalg og farger, bør bli videreført når man bygger nytt. Riksantikvaren anbefaler ikke sterke kontraster i enhetlige bymiljøer.

Riksantikvarens bystrategi gir råd

I by- og stedsutvikling er det viktig at kulturmiljøer ikke blir behandlet som en samling av enkeltbygninger, men som en helhet som blir sett i sammenheng med omgivelsene. Da trenger planleggerne aller først kunnskap om kulturminner og miljøer på stedet.

Før nye utbyggingsområder blir tatt i bruk, bør vi utnytte potensialet for ombruk av eksisterende bygninger og bystrukturer. Det handler om at kommunene må la klimahensyn veie tungt før de vedtar riving, og både eiere og utbyggere bør utforske mulighetene i energieffektivisering av eldre bygg.

Strategien gir råd om hvordan vi bør ta vare på kulturhistorisk viktige bymiljøer i byutviklingen.

  • lokal byggeskikk bør være utgangspunktet for nye bygninger: mer tilpasning og mindre kontrast i arkitekturen
  • kulturminneverdiene på stedet bestemmer hva som er mulig å få til
  • vektlegg kvalitet i materialer av hensyn til både bærekraft, bruk og opplevelse
  • planlegg for byreparasjon i form av rekonstruksjon eller tilbakeføring
  • vurdér høyhus og fortetting nøye, det må skje på riktig sted og med god kvalitet

Riksantikvarens bystrategi er et verktøy for by- og stedsutvikling og et faglig policydokument for kulturmiljøforvaltningen i fylkeskommuner og kommuner. Dette betyr at bystrategien danner grunnlag for kulturmiljøforvaltningens vurderinger og prioriteringer, blant annet i arealplansaker. Den er også et nyttig verktøy for konsulenter som arbeider med plan- og byggesaker.

Lansering av bystrategien

VeiledereHer finner du Riksantikvarens veiledere knyttet til by- og stedsutvikling

Forum for stedsutvikling

Forum for stedsutvikling, som Riksantikvaren deltar i, har som hensikt å bidra til utvikling av attraktive og miljøvennlige steder. Forumet utga i 2018 notatet «Fugleperspektiv på tre tiår med stedsutvikling» skrevet av forskeren Guri Mette Vestby hvor man kan lese om hvordan Forumets historie henger sammen med langsiktig tverrsektorielt samarbeid om bærekraftig by- og stedsutvikling. Forumet består i dag av deltagere fra Helsedirektoratet, Kommunal- og moderniserings- departementet, DOGA, Klima- og miljødepartementet, Kompetansesenter for distriktsutvikling, Statens vegvesen og Riksantikvaren.

Les om satsningen her og følg Forumet på Facebook for stedsutviklingsrelaterte nyheter og arrangementer.

DIVE – kulturhistorisk stedsanalyse

DIVE er et analyse- og prosessverktøy for bruk i arealplanlegging, konsekvensutredninger, kulturminneforvaltning, utvikling av kulturminneplaner med mere. Analysemetoden er spesielt egnet til å synliggjøre kulturmiljøers kvaliteter, muligheter og handlingsrom i by- og stedsutvikling.

Målgruppene for DIVE er primært kommunale planmiljøer og private konsulenter, men det kan lett tilpasses andre brukere og formål.

En kulturhistorisk stedsanalyse gjennomføres i fire trinn:

  1. Beskrive (Describe): opprinnelse, utvikling og historisk karakter
  2. Fortolke (Interpret): historisk viktige kvaliteter, lesbarhet og tilstand
  3. Vurdere (Valuate): muligheter, begrensninger og tålegrenser
  4. Aktivere (Enable): handlingsrom, anbefalinger og oppfølging

Her finner du den komplette DIVE-veilederen

Bok

Prosjektet Våre gater og plasser, resulterte i boka Norske gater og plasser. Denne presenterer viktige gater og plasser i 37 norske byer, og er skrevet av Peter Butenschøn og Guri Dahl (foto). Utgitt på Forlaget Press.  Les omtale av boka på forlagets nettsider.

Prosjektet var et samarbeid med Forum for stedsutvikling

Publisert: 4. mars 2020 | Endret: 23. mars 2023