Arbeidsområder

Verdensarv

Verdensarven er den kultur- og naturarven som anses som å ha unik, universell verdi sett fra et historisk, kunstnerisk, vitenskapelig eller estetisk synspunkt. Stedene på verdensarvlisten er valgt ut fordi de har en helt unik kulturell eller naturhistorisk betydning for menneskeheten. Dette innebærer et stort ansvar for å sikre verdensarvstedene for ettertiden.

Urnes Stavkirke
Urnes Stavkirke Kulturminne med verdensarvstatus. Foto: Jiri Havran, Riksantikvaren

Verdensarvstatus gir et ekstra kvalitetsstempel og en eksklusiv internasjonal status, og Norge har forpliktet seg til å forvalte og ivareta disse områdene etter beste praksis. En plass på listen betyr at det må foretas verdivalg for areal- og ressursbruk, også i fremtiden. Det er viktig å ikke ødelegge natur- og kulturarvverdiene, og det er krav om en forvaltningsplan som tydelig viser hvordan verdensarven skal ivaretas.

Verdensarven i Norge

Verdensarvkonvensjonen

I 1972 vedtok UNESCO konvensjonen for vern av verdens kultur- og naturarv vedtatt, mest kjent som verdensarvkonvensjonen. Målet med denne konvensjonen er å identifisere kultur- og naturarv av universell verdi, som da skrives inn på verdensarvlisten.

Per februar 2020 er 1121 steder med på listen, fordelt på 167 medlemsland. Norge ratifiserte verdensarvkonvensjonen 12. mai 1977, og allerede i 1979 ble Bryggen i Bergen og Urnes stavkirke skrevet inn på verdensarvlisten.

Les mer om verdensarvkonvensjonen og verdensarvlisten her

Klima- og miljødepartementet er øverste ansvarlige myndighet for oppfølgingen av verdensarven i Norge. Riksantikvaren og Miljødirektoratet har det faglige ansvaret for å følge opp verdensarvkonvensjonen og Riksantikvaren koordinerer samarbeidet mellom de to direktoratene.

Verdensarvkomitéen

Verdensarvkomitéen vedtar årlig hvilke nye områder som skal føres opp på verdensarvlisten og har ansvaret for å følge opp arbeidet med konvensjonen. Norge var valgt inn i denne komitéen for perioden 2018-2021.

Les mer om verdensarvkomitéen her

Publisert: 17. februar 2020 | Endret: 25. april 2023