r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven

Skriv

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foreslått endringer i plan- og bygningsloven på flere områder.

Blant forslagene er at oppstartsmøter skal bli mer formalisert, det skal bli enklere å oppheve og endre planer, og dispensasjonsreglene skal bli enklere og gi større lokalt handlingsrom. Riksantikvaren har i sitt høringsbrev blant annet pekt på viktigheten av at kulturminner, kulturmiljøer og landskap er tema på oppstartsmøtene, og at de delene av forslaget som handler om endring av planer og dispensasjon fra gjeldende plan, er uheldige.

Du kan lese Riksantikvarens høringsbrev her: