r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høringer og kunngjøringer

Høring: Fredning av kulturminner i Kystverkets landsverneplan for maritim infrastruktur

Silda fiskerihavn i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane. Foto: Kystverket

Skriv

Riksantikvaren og Kystverket foreslår å frede 21 kulturhistoriske anlegg knyttet til sjøfart- og fiskerihistorie.

Kystverket er en etat med en lang historie. De eldste sikre kildene vi har når det gjelder maritim infrastruktur stammer fra vikingtiden og tidlig middelalder. Denne historien har blant annet manifestert seg i en rekke anlegg knyttet til vår sjøfarts - og fiskerihistorie over hele landet. Mange av disse anleggene er i statlig eie og har nå blitt vernevurdert i prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer. 

Det er tidligere utarbeidet en plan for fredning av fyrstasjoner og tåkeklokker (utvalget ble fredet i tidsrommet 1994-2001).

Om Kystverkets landsverneplan for maritim infrastruktur

Kystverkets landsverneplan for maritim infrastruktur omfatter et utvalg av viktige sjømerker og havner. Sjømerkene viser hvor viktig det var med god merking av kysten for å skape en trygg led for sjøfarende. Fiskerihavnene gir et viktig bilde av vår fiskerihistorie, samtidig som de også viser behovet for trygge havner og gir god informasjon om byggeteknikk for moloer. 

Landsverneplanen omfatter også en loshytte, et bøyenaust, et ballastmerke og et fortøyningskar. I tillegg presenterer den to viktige kanaler, et sluseanlegg og fem representative områder. 

Objekter valgt ut i verneklasse 1 i landsverneplanen fredes etter forskrift, og det er denne forskriften som nå er ute på høringen. 

Om Statens kulturhistoriske eiendommer

I en kongelig resolusjon fra 2006 har regjeringen slått fast at staten skal gjennomgå alle sine eiendommer og sin historie. Staten skal ta ansvar for sine egne eiendommer og forvalte fellesskapets eiendommer på best mulig måte. Sektorene har ansvar for at det utarbeides landsverneplaner der enkelte objekter velges ut til fredning.  

Les mer om Statens kulturhistoriske eiendommer her                     

Hvor skal høringsuttalelser sendes?

Høringsuttalelser sendes per brev eller e-post til Riksantikvaren.

Brev: Riksantikvaren, Pb. 8196 Dep. 0034 Oslo

E-post: postmottak@ra.no

Høringsfrist: 26. april 2016

Kontaktinformasjon

Spørsmål til høringen kan rettes til:

Unni Grønn , seniorrådgiver, ug@ra.no

Andreas Skogholt Skjetne, seniorrådgiver, anks@ra.no

Inger Johanne Rystad, seniorrådgiver (juridiske spørsmål), ijr@ra.no

Ingrid Djupedal, seksjonssjef, idj@ra.no