r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høring: Fredningsforslag for Abborhøgda (Yöperinmaki)

Abborhøgda med grøntareal og karakteristisk mosaikklandskap. Foto:Torkel Skoglund, Statskog

Skriv

Riksantikvaren foreslår å frede Abborhøgda (Yöperinmaki) i Kongsvinger kommune.

Abborhøgda som skogfinneplass har typisk utforming med sitt mosaikklandskap (og bygninger) spredt ut i en organisk tunstruktur. Det er svært få skogfin neplasser i Norge som kan vise til det samme mangfoldet av bevarte driftsflater. Abborhøgdas kulturlandskap og beliggenhet er typisk for skogfinneplassene, litt opp mot et høydedrag, midt i den tykkeste skogen. En rekke av de gamle små og store driftsflate ne på stedet er bevart. Sett fra luften danner disse flatene et karakteristisk mosaikklandskap som nesten alle andre steder er gått tapt ved gjengroing eller nedbygging. Det bevarte kulturlandskapet på Abborhøgda har derfor høy kulturminneverdi, på linje med bygningene.

Finnskogen er et attraktivt turmål. Gjennom tunet på Abborhøgda går den historiske vandreruten Finnskogrundeno g den kjente Finnskoglede.n A bborhøgda har høy både estetisk verdi og opplevelsesverdi som den store lysningen i skogen plassen er, med rik kultur og historie i både bygningsmasse og grøntarealer.

Abborhøgda har ti bygninger plassert i en tunstruktur som er naturlig plassert der hvor topografien tillot. Tunet består av åpne gressflater og eng med høy grad av biologisk mangfold. Foto: Torkel Skoglund, Statskog

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen av grøntarealet på Abborhøgda er å bevare et kulturhistorisk viktig eksempel på en tradisjonell skogfinsk plass med helhetlig organisk tunstruktur og omkringliggende mosaikklandskap dannet av flere driftsarealer. Med grøntareal menes det helhetlige kulturlandskapet som inkluderer et mangfold av dyrkingsflater samt skogpartier, ferdselsårer og tunareal (rommet mellom bygningene). Et mosaikklandskap er en helhet av flere driftsflater og skogstykker som fra luften ser ut som en mosaikk.

Fredningen av tunet skal sikre det åpne rommet mellom bygningene i den karakteristiske skogfinske tunstrukturen hvor bygningene er plassert tilpasset terrengformasjoner og landskap.

Høringsfrist

Eventuelle merknader sendes skriftlig til postmottak@ra.no, eller pr. brev til Riksantikvaren, Pb. 1483 Vika, 0116 Oslo innen 06.09. 2019.

Kontaktpersoner

Marit Vestvik, seniorrådgiver, e-post: marit.vestvik@ra.no