r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Miljøverndepartementets avgjørelse om Skotbu boligfelt, Ski kommune

Skriv

Miljøverndepartementet støtter Riksantikvarens vurdering av at boligfeltet på Skotbu er i strid med nasjonale kulturminneinteresser.

Miljøverndepartementet legger vekt på hensynet til nasjonale kulturminne- og landskapsverdier og til areal- og transporthensyn og godkjenner ikke at den største delen av Skotbu, 88 daa, omdisponeres til boligformål. Et mindre felt på 2,5 daa godkjennes omdisponert til boligformål.

Riksantikvaren pekte i sitt råd på at en utbygging i det største feltet vil være utilbørlig skjemmende på bygdeborgen på Kirkåsen.

Opplevelsen av kulturminnet vil bli kraftig forringet, og sammenhengen mellom kulturminnet og landskap vil bli svekket. Miljøverndepartementet oppfordrer også Ski kommune til å innarbeide hensynssone for Kirkåsen med tilhørende landskap ved neste kommuneplanrevisjon.

Miljøverndepartementet har dermed tatt innsigelsene fra Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus delvis til følge.

Les hele avgjørelsen på Miljøverndepartementets nettsider