r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Sentral høring: Levanger kulturmiljøfredning

Levanger. Foto: Guri Dahl / Riksantikvaren 

Skriv

Riksantikvaren har sendt ut forslag til fredning av Levanger kulturmiljø i Nord-Trøndelag på sentral høring. 

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen av Levanger som kulturmiljø er å sikre og bevare et bymiljø av nasjonal verdi som viser et godt eksempel på norsk byutviklingshistorie, med hovedvekt på byplanhistorie, kulturhistorie og arkitektur. Spesielt gjelder dette det sammenhengende lave trehusmiljøet fra perioden fra 1896 frem til murtvangloven av 1904.

Fredningens omfang

Fredningen omfatter en del av Levanger sentrum og gjelder eksteriør hvor hovedvekten er gatevendte fasader som en del av et samlet trehusmiljø. Dette omfatter alle utvendige arealer og eksteriøret til alle byggverk, faste konstruksjoner, anlegg og installasjoner, herunder alle bakgårder, portrom, gategrunn med gateløp, faste dekker og belegg, bestemte arkeologiske kulturlag fra tiden etter 1536, parker og annen grønnstruktur.

Les mer om omfanget av fredningen i forslag til forvaltningsplan for Levanger kulturmiljø nederst på siden. Fredningsforslaget og forvaltningsplanen vil også være tilgjengelig på Levanger kommunes hjemmesider.

Prosessen videre

Høringsfristen er 24. april 2015. Den sentrale høringen gjelder for de institusjonene som kommer fram i høringsbrevet under.

Etter at høringsfristen er gått ut vil kommentarer bli vurdert og eventuelt innarbeidet i fredningsforslaget.

Deretter vil Riksantikvaren oversende sitt endelige forslag om fredning av Levanger kulturmiljø til Klima- og Miljødepartementet som forbereder saken for sluttbehandling av Kongen i Statsråd.

Kontaktpersoner

Rådgiver Aase Haug Eskevik, tlf: 982 02 789, e-post: aase.eskevik@ra.no

Seniorrådgiver Eline Ova Sveen, tlf: 982 02 804, e-post: eline.sveen@ra.no