r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Solhaug – Sophus Bugges vei 24

Solhaug – Sophus Bugges vei 24. Foto: Leif Anker/Riksantikvaren

Skriv

Forslag om fredning av Solhaug – Sophus Bugges vei 24 i Larvik kommune er lagt ut til offentlig ettersyn.

Forslag om fredning av Solhaug – Sophus Bugges vei 24 - gbnr. 2011/ 4 i Larvik kommune med hjemmel i lov om kulturminner § 15 og § 19 jf. § 22.                          

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å bevare Solhaug som et sjeldent helhetlig bevart eksempel på et løkkeanlegg fra annen halvdel av 1800-tallet. Utformingen og organiseringen av bygningene, den innbyrdes forskjellen mellom dem og utformingen av anlegget som helhet er dokumentasjon på løkken som boform, der byborgeren bodde på landet med sitt tjenerskap og der villaen hadde tillegg av noen av bondegårdens funksjoner.                          

Formålet er videre å bevare anlegget som et sjeldent intakt eksempel på en arkitekturretning som var utbredt innen borgerskapets villabebyggelse i tre i Norge fra rundt 1850 og fremover, som vi nå har lite igjen av. Det er særlig viktig å ta vare på opprinnelige bygningsdeler, dekor og detaljer i eksteriørene, samt opprinnelig planløsning, dekor og fast inventar i interiørene.                          

Høringsuttalelsene til fredningsforslaget må være Riksantikvaren i hende senest 5. september 2014 til Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep., 0034 Oslo, eller via e-post til postmottak@ra.no.