r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Våre gater og plasser

Statens vegvesen og Riksantikvaren samarbeider om programmet «Våre gater og plasser» for å bidra til en mer kvalitetsbevisst og miljøvennlig byutvikling med utgangspunkt i den enkelte bys historie.  

Kristiansund er én av de tre pilotbyene i programmet Våre gater og plasser. De to andre pilotbyene er Kongsberg og Kirkenes. Foto: Guri Dahl, Riksantikvaren

Byer og steder har oppstått i knutepunkter der viktige ferdselsveier krysses. Gatene har vært byenes hovedpulsårer, og har i tillegg til plassene vært sentrale sosiale arenaer. Samspillet mellom funksjon og form har gitt byene egenart og en gjenkjennelig struktur som er viktig for vår identitet og stedstilhørighet.

Gatene har endret seg

Gjennom de siste hundreårene har gatene endret rolle og karakter i bybildet. Utviklingen av transport og teknologi har gjort at viktige trafikkårer er lagt utenom byene, og ført til et veilandskap preget av fart og effektivitet.

Behovet for økt kapasitet, sikkerhet og rasjonell drift har gjort at mange gater er blitt vanskelige å bruke for dem som ikke sitter i en bil, samtidig som disse endringene har svekket vår følelse av trygghet.

Mål: Bedre byer å leve i

Statens vegvesen og Riksantikvaren ønsker økt bevissthet om gaters og plassers betydning som sosial og offentlig arena.

Målet med programmet er å trekke fram et representativt utvalg av gater og plasser i byer og tettsteder, og synliggjøre hva disse betyr i en historisk sammenheng.

Arbeidet skal føre til en mer kvalitetsbevisst og miljøvennlig videreutvikling som gir oss bedre byer å leve i. Tilrettelegging for både kollektivtrafikk, gående og syklende samt universell utforming skal være en integrert del av denne utviklingen.

Pilotprosjekter

Tre pilotbyer er en del av programmet «Våre gater og plasser»: Kirkenes, Kongsberg og Kristiansund.

Sammen med pilotbyene jobber vi med å utvikle og tilpasse programmet til de utfordringene og rammevilkårene norske byer står ovenfor.

Kongsberg

Kongsberg. Foto: Guri Dahl, Riksantikvaren

Kongsberg sin historie som sølvverksby er spesiell. De kulturhistoriske bymiljøene knyttet til denne virksomheten er av nasjonal interesse.

Kristiansund

Kristiansund. Foto: Guri Dahl, Riksantikvaren

Kristiansund er kanskje den mest særpregede gjenreisningsbyen etter andre verdenskrig.

Kirkenes

Kirkenes. Foto: Guri Dahl, Riksantikvaren 

Kirkenes har nasjonal interesse primært som gjenreisingsby, men også som industriby. Det er kombinasjonen av disse to historiene som gir byen sitt unike preg.

Samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

«Våre gater og plasser» samarbeider med Institutt for landskapsplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Landskapsarkitektstudentene bidrar i programmet gjennom å se på mangfoldet av utviklingsmuligheter for pilotbyene. Se eksempler på studentarbeidene på gaterogplasser.no.

Kontaktperson:

  • Statens vegvesen Vegdirektoratet: seniorrådgiver Alf Støle

Relaterte lenker

Norske gater og plasser

Boka Norske gater og plasser presenterer viktige gater og plasser i 37 norske byer, og er skrevet av Peter Butenschøn og Guri Dahl (foto). Utgitt på Forlaget Press.

Les omtale av boka på forlagets nettsider.