r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Klima- og miljødepartementets forskningsbehov

For å nå de nasjonale miljømålene trenger klima- og miljøforvaltningen forskningsbasert kunnskap om blant annet miljøtilstanden, påvirkningsfaktorer og virkemidler.

Klima- og miljødepartementet (KLD) har det overordnede ansvaret for å samordne regjeringens klima- og miljøpolitikk. Alle sektorer som påvirker klimaet og miljøet, har imidlertid et ansvar for å bidra til at de nasjonale miljømålene nås.

Prioriterte forskningsbehov 2016-2021

Hvert femte år blir KLDs prioriterte forskningsbehov for de kommende årene definert, basert på innspill fra underliggende etater. Forskningsbehovene for 2016–2021 bygger på innspill fra Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Norsk Polarinstitutt og Statens strålevern.

Som en del av de prioriterte forskningsbehovene for 2016-2021, blir hovedutfordringene for miljøet globalt og nasjonalt omtalt slik:

«De største miljøutfordringene globalt og i Norge er klimaendringer, tap av naturmangfold og spredning av miljøgifter som akkumuleres og oppkonsentreres i næringskjedene. Disse må sees i sammenheng og løses i et tett internasjonalt samarbeid. Også tap av kulturhistoriske verdier er en utfordring. Det europeiske miljøbyrået (EEA) har i sin rapport om Europas miljø pekt på at dersom Europa skal leve innen jordens økologiske grenser, krever det grunnleggende endringer i systemene for produksjon og forbruk, som er hovedårsaken til press på miljøet. Dette innebærer behov for grunnleggende nytenkning i samfunnet.»

Utdrag fra dokumentet Klima- og miljødepartementets prioriterte forskningsbehov 2016-2021.

I lys av dette er følgende punkter definert som Klima- og miljødepartementets prioriterte forskningsbehov for 2016-2021:

 • miljøets betydning for menneske og samfunn
 • klimaendringer og lavutslippssamfunn
 • økosystembasert forvaltning og ivaretaking av goder
 • bærekraftig arealbruk
 • bærekraftige byer og tettsteder
 • rent miljø
 • bærekraftig produksjon og forbruk
 • polar- og nordområdene
 • forvaltning og styring
 • tverrgående virkemidler
 • overvåking, kartlegging og analyse

  

Les mer om de enkelte punktene på regjeringen.no.