r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Europeiske nettverk

Nordiske flagg. Foto: Riksantikvaren.

Skriv

Riksantikvaren deltar i flere europeiske fora og holder løpende kontakt med europeiske kolleger.

EU

Riksantikvaren følger nøye med på utviklingen i EU. Selv om EU ikke har en egen politikk for kulturarv, tas det mange avgjørelser som berører kulturminnefeltet. Riksantikvaren samarbeider med sine europeiske kolleger også utenfor de formelle europeiske institusjonene, som European Heritage Heads Forum (EHHF). EHHF er et uformelt nettverk der europeiske riksantikvarer deler erfaringer og diskuterer saker av felles interesse.

Et resultat av samarbeidet i EHHF er opprettelsen av European Heritage Legal Forum (EHLF), som har som mandat å følge EUs lovgivning for å unngå at den får negative konsekvenser for Riksantikvarens evne til å forvalte kulturarven.

Europarådet

Europarådet er den eneste all-europeiske organisasjonen som jobber med kulturminnevern på permanent basis. Gjennom sin lange historie har Europarådet vedtatt flere europeiske konvensjoner som også Norge er bundet av.

Europarådet er mest kjent for sitt arbeid for å styrke demokrati og menneskerettigheter i Europa, men Europarådet har et svært bredt arbeidsområde som også inkluderer kulturminnevern. Riksantikvaren sitter i Europarådets permanente styringskomité for kultur, kulturarv og landskap (CDCPP). Komiteen er med på å sette standarden for god kulturminneforvaltning i Europa, og har bidratt med ekspertise og erfaringsutveksling over landegrensene.

Blant de mer kjente kulturminnetiltakene i regi av Europarådet er de europeiske kulturminnedagene som markeres med kultur- og kulturarvrelaterte arrangementer hver høst over hele Europa.

For å gjøre det lettere å holde oversikten over kulturminnevernpolitikken i de enkelte landene har Europarådet utviklet et europeisk nettverk for kulturarv, HEREIN. Gjennom HEREINs nettsider skal brukere og andre interesserte lett kunne få oversikt over det enkelte lands kulturminnepolitikk og -forvaltning, og på en enkel måte kunne sammenlikne dette i de ulike landene.

Østersjøsamarbeidet

Riksantikvaren deltar i Østersjørådets samarbeidsgruppe for kulturarv The Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea States. I denne gruppa diskuteres felles utfordringer i landene rundt Østersjøen; Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island, Estland, Latvia, Litauen, Russland, Polen og Tyskland. Det er etablert flere arbeidsgrupper med fokus på blant annet etterkrigstidens kulturarv, kystkultur og undervannsarkeologi.

Norden

Riksantikvaren deltar i kulturminnesamarbeid under Nordisk ministerråd (NMR). NMR er det nordiske regjeringssamarbeidet som består av samarbeidsmøter på både politisk nivå og mellom embetsmenn fra alle nordiske land.

Nordisk ministerråd prioriterer å støtte prosjekter som integrerer bærekraftig bruk av naturen, biologisk mangfold, kulturminner, kulturmiljøer, landskap og friluftsliv. Riksantikvaren har deltatt i flere nordiske prosjekter som er finansiert av Ministerrådet.

Riksantikvarene fra Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland møtes årlig i Nordisk sjefsmøte. Diskusjonene kan være starten på samarbeid om saker av felles nordisk interesse.

Norden står ofte samlet i internasjonal sammenheng. Representanter fra ett av de nordiske landene i UNESCOs verdensarvkomité og i ICCROMs styre er talspersoner for hele Norden. Det er et tett og godt samarbeid om spørsmål knyttet til verdensarven.