r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Klimaendringene og kulturminner

Klimaendringene pågår nå. De fysiske endringene har vi bare så vidt sett begynnelsen på. I Norge forventes det et varmere og våtere klima, og deler av kysten vil oppleve en havnivåstigning på mellom 20 og 80 centimeter mot slutten av dette hundreåret. Hvilke konsekvenser vil det få for kulturminnene?

Vi opplever stadig oftere flom som også oversvømmer gamle hus som vanligvis ikke har vært flomutsatte. Dette bildet er fra Hedmarksmuseet på Hamar etter flommen i Mjøsa i 1995. Foto: Jan Haug / Hedmarksmuseet

Kulturminner i et endret klima

Stigende havnivå, økte stormflommål og økt kysterosjon er en trussel for kystnær bebyggelse i utsatte områder. Mer regn og økt fuktighet vil føre til mer råte og soppvekst. Alle bygningsmaterialer er utsatt for nedbrytning over tid, og klimaforhold er avgjørende for hvor hurtig dette vil foregå. De fleste materialer brytes raskere ned i et varmere og fuktigere klima.

I tillegg til de gradvise endringene som foregår over lang tid, vil klimaendringene medføre flere ekstremværhendelser, flere ras og mer flom som kan gi akutte skader på kulturhistoriske bygninger og andre kulturminner.

Vekstsesongen for planter og trær forlenges dersom klimaet blir varmere og våtere. Dette vil påvirke kulturmiljøer og landskap, og blant annet forsterke en pågående gjengroing og heving av tregrensa.

Større utfordringer for eiere og forvaltere av kulturminner

Eiere og forvaltere av kulturminner og kulturmiljøer får derfor større utfordringer fremover når det gjelder å ta vare på kulturarven i et endret klima, og i et samfunn hvor alle aktører forutsettes å bidra til å begrense ytterligere klimaendringer. Ikke bare klimaendringene i seg selv, men også samfunnets håndtering av klimaproblematikken vil påvirke kulturarven på ulike måter.

Les mer om klimaendringene og konsekvensene av dem på klimaservicesenter.no.

Noen publikasjoner

Informasjonsark for eiere av eldre hus - med praktiske råd

Gamle hus kan være like klimavennlige som nye : Les om rapporten "Klimagassberegninger Villa Dammen" som Asplan Viak har utført på oppdrag fra Riksantikvaren

Call for papers - Adapt Northern Heritage conference 2020

Fagrapport : Bærekraftig klimaforbedring i gamle hus (2019)

Last ned fagrapporten her.

Rapporten er ment for de som ønsker å fordype seg i temaet bærekraftig klimaforbedring av eldre hus, og de som ønsker å vite mer om dokumentasjonen og begrunnelsene som ligger bak rådene, påstandene og tiltakene. I rapporten ligger Enøk i gamle hus som vedlegg.