Prosjekter og satsinger

Kulturminne i kommunen

Målet med KIK-prosjektet er å styrke kompetansen om kulturmiljø i kommunane og få betre oversikt over verneverdige kulturmiljø. Prosjektet legg til rette for dette gjennom arbeid med kommunale kulturmiljøplanar og auka kompetanse om bruk og forvaltning av kulturmiljø i kommunane.

Moholmen, Mo i Rana. Kulturmiljø regulert til hensynssone bevaring. Foto: Riksantikvaren

Ein kulturminneplan gir oversikt og kunnskap

Kommunane er viktige som forvaltarar av kulturminne og kulturmiljø. For å vere best mogleg rusta til forvaltingsoppgåvene, er ein kulturminneplan eit godt verktøy.

Ein kulturminneplan er kommunen si oversikt over viktige kulturminne og kulturmiljø i kommunen og inneheld ein plan for forvaltinga av desse.

Kommunane definerer sjølve kva kulturminne som er verneverdige og som skal inngå i deira kulturminneplan.

Gjennom arbeidet med å lage ein kulturminneplan får kommunen sett temaet på den politiske dagsorden og aktualisert kulturarven si rolle i samfunnsutviklinga.

Ein kulturminneplan gir kommunen kunnskap om lokalhistoria og prioriterer kulturminna som ein vil ta vare på for framtida.

Det er difor viktig at kommunen både har kompetanse og kapasitet til å sikra kulturmiljøet i arealforvaltninga, og samtidig kunne bidra med gode råd og rettleiing til eigarar av freda og verneverdige bygg og anlegg.
For å oppnå dette er det viktig å styrke kulturmiljøkompetansen og -kapasiteten regionalt og lokalt.

Viktige punkt i ein kulturminneplan

  • Skildring av og kart over dei viktigaste kulturminna i kommunen
  • Forslag til forvalting og skjøtsel av desse kulturminna
  • Korleis kulturminna skal integrerast i øvrig kommunal planlegging og verksemd
  • Handlingsdel med tiltak for gjennomføring av planen sine målsettingar

Slik kan du gå fram

Det kan være fleire måtar å gå fram på for å lage ein kulturminneplan, sjå rettleiar her.

Her finn du alle rettleiarar for Kulturminne i kommunen

Bagnsbergatn gard er med i kulturminneplanen til Sør-Aurdal kommune. Foto: Berit Rønsen, Riksantikvaren

Bakgrunnen for prosjektet

Det er ei nasjonal målsetting å redusere tapet av verneverdige kulturminne, jf. Nasjonalt miljømål 2.1. For å nå dette målet, må ein ha oversikt over desse kulturminna i kommunen.

Den tidlegare stortingsmeldinga, St. meld. 35 (2012-2013) – Framtid med fotfeste, la vekt på styrking av den kommunale kompetansen på kulturminnefeltet, og på kor viktig det er at kommunane skaffar seg oversikt over verneverdige kulturminne gjennom arbeidet med kulturminneplanar.

Ådalsbruk Motormuseum Dei gamle bensinspumpene og museet er med i kulturminneplanen til Løten kommune. Foto: Anke Loska, Riksantikvaren
Stavanger Rådhus er med i Stavanger kommune sin kulturminneplan. Foto: Fredrik Eriksen, Riksantikvaren

Spørsmål om KIK?

Ta kontakt på kik@ra.no.

Søk KIK-midlar

Kommunane kan søke tilskot til utarbeiding av kulturminneplan, kompetansemodell og kunnskapssenter.

Frist for 2021 var 15. februar.

Riksantikvaren sender invitasjonsbrev til fylkeskommunane som vidaresender til kommunane.

Invitasjonsbrev kan du lese her

Riksantikvarens strategi for arbeid med kulturarv i kommunene 2019-2022

Statuskart

Klikk på bilete for å sjå statuskart

Riksantikvaren gratulerer med ferdig kulturminneplan!

Lyngdal (tidligere Audnedal)
Røros
Vardø
Nord-Aurdal 
Os
Smøla
Surnadal

Publisert: 11. desember 2019 | Endret: 27. april 2021