Klima

Tilpasning til et klima i endring

Klimaendringene øker påkjenningene på kulturmiljø. Det fører til en rekke utfordringer i arbeidet med å bevare dem. Disse utfordringene vil bli større i årene framover.

Klimatilpasning innebærer å forstå konsekvensene av at klimaet endrer seg og iverksette tiltak for på den ene siden å hindre eller redusere skade, og på den andre siden å utnytte mulighetene som endringene kan innebære. På disse nettsidene har vi samlet kunnskap om hvilke konsekvenser klimaendringene vil få for kulturminner, kulturmiljø og landskap, veiledning om risikovurderinger og hvordan best ta vare på kulturmiljø i et klima i endring og eksempler på hvordan andre har jobbet for å forhindre tap og skade.

Hva vet vi om klimaendringenes konsekvenser for kulturmiljø?

Kulturmiljø vil framover være utsatt for hyppigere ekstremhendelser, inkludert storm, snøskred, løsmasseskred, flom, hetebølger og tørke som kan føre til skogbrann. Stigning i havnivå, kraftigere kysterosjon og økte nivå for stormflo vil påvirke kulturmiljø i utsatte områder langs kysten.  Klimaendringene er også forventet å forlenge vekstsesongen og føre til at kulturlandskapet gror raskere igjen.

For bygninger og anlegg vil høyere fuktighet, kombinert med temperaturstigning, øke risikoen for skade gjennom økt biologisk vekst, inkludert råte i treverk. I tillegg kan vi forvente større omfang av skadedyrangrep. Det vil også bli en økt risiko for kjemisk nedbryting av stein og metaller.

Hyppigere og kraftigere regnskyll vil ha konsekvenser for bygninger og andre kulturminner, og overvannshåndtering blir viktig for å unngå skader. I middelalderbyene vil bevaringsforholdene for arkeologiske kulturlag under bakkenivå bli påvirket og kreve særskilt overvannshåndtering. Kulturlag vil også bli utsatt for erosjon og jordskred, med fare for nedbryting av organisk materiale og destruktiv redeponering m.m. Smelting av fonner vil føre til at arkeologiske kulturmiljø og gjenstander eksponeres og brytes ned, og til flere funn. Et varmere klima vil også føre til at permafrost tiner raskere og dypere, som vil gi tilsvarende skader. Tining av de øvre lagene av permafrosten vil sammen med erosjon og jordsig, utfordre fundamenter til stående bygninger og andre konstruksjoner.

Om klima­endringenePå denne siden finner du oversikt over nyttige nettsider om klimaendringene og kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning.
Hva kan vi lære av den bygde kulturarven?Eldre bygninger og bygningsmiljøer har mange egenskaper som vi kan lære av og utnytte videre både ved vedlikehold av eldre bygg og når vi bygger nytt. Her presenteres noen av egenskapene.
Riks­anti­kvarens klima­strategi for kultur­miljø­for­valtning2021
Riks­anti­kvarens eks­empel­sam­lingI Kunnskaps­banken finner du oversikt over relevante publikasjoner, veiledere, nettsider og annet informasjons­materiell om klima og kulturmiljø.

Publisert: 8. april 2020 | Endret: 28. mars 2022