HVA ER

Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap

Hva menes det når vi snakker om et kulturminne, eller et kulturmiljø? Hva er forskjellen på et landskap og et kulturlandskap?

Bildet viser landskapet Liset i Sogn og Fjordane som er et av de mange utvalgte kulturlandskapene. Foto er tatt av Leif Hauge
Hoddevik Liset i Sogn og Fjordane er et av de mange utvalgte kulturlandskapene. Foto: Leif Hauge

Hva er et kulturminne?

Kulturminner er alle spor etter menneskers liv og virke i vårt fysiske miljø. Begrepet omfatter også steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Også naturelementer med kulturhistorisk verdi er kulturminner, eller kan inngå som del av et kulturminne.

Kulturminner kan for eksempel være bygninger, hager, gravhauger, helleristninger, båter eller veifar. Disse kan være fra tidligere tider eller fra vår egen tid. Det skilles mellom løse og faste kulturminner. Løse kulturminner er kulturminner som er flyttbare.

Nedanfor Falkefloget ved Svartnes i Vardø kommune ligg ein steinring (d. 4-45 meter) med ei steinrøys i midten. Ringen er registrert som ein samisk offerring og ligg på ein naken morenerygg godt synleg frå alle kantar. I nærleiken passerer fleire reinstiar og ein reknar med at ringen er knytta til den gamle villreinfangsten i området. Han ligg i eit område som er rikt på liknande kulturminne. Foto: Stine Barlindhaug NIKU
Samisk offerring. Nedenfor Falkefloget ved Svartnes i Vardø kommune ligger en steinring (d. 4-45 meter) med en steinrøys i midten. Ringen er registrert som en samisk offerring og ligger på en naken morenerygg godt synlig fra alle kanter. I nærheten passerer flere reinstier og en regner med at ringen er knytta til den gamle villreinfangsten i området. Den ligger i et område som er rikt på lignende kulturminner. Foto: Stine Barlindhaug, NIKU.

Hva menes med kulturmiljø?

Når kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng, kalles dette et kulturmiljø. Kulturmiljøer kan for eksempel være et byområde, ei setergrend, et fiskevær eller et industriområde med fabrikker og boliger.

Oversiktsbilde over Henningsvær
Henningsvær. Høsten 2018 ble det gjennomført et forprosjekt for en mulig kulturmiljøfredning i Henningsvær, og nå er fredningsprosessen startet. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Hva er et kulturlandskap?

Landskap er en samlebetegnelse på våre omgivelser utendørs, både det naturgitte og det menneskeskapte. Betegnelsen omfatter alle typer landskap, som jordbrukslandskap, industrilandskap, kystlandskap, bylandskap og fjellandskap.

Kulturlandskap er landskap som helt eller delvis er blitt omformet fra den opprinnelige naturtilstand på grunn av menneskers virksomhet. Uttrykket er av generell karakter og omfatter både landsbygd, by- og industrilandskap.

Mellom kulturlandskap og naturlandskap finnes ingen helt skarpe grenser. Kulturlandskap omfatter områder med sterkt vekslende grad av menneskelig påvirkning; fra naturnære kulturlandskap med beitemark og utslåtter til fulldyrkede jordbrukslandskap og industrilandskap helt dominert av byggverk og teknologi.

Les mer om satsningene Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) og Utvalgte kulturlandskap i jordbuket (UKL)

Oldtidsveien
Oldtidsveien. Skjebergsletta i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. I dette landskapet har det vært bosetting i lang tid. Her finner vi Norges største konsentrasjon av helleristninger fra bronsealderen en rekke store gravfelt fra bronsealder og jernalder samt flere kirkesteder fra middelalderen. Foto: Ida Wendel, Østfold fylkeskommune

Ordlister og thesaurus

Her finner du våre ordlister på bokmål og nynorsk.

Ordnøkkelen er Riksantikvarens thesaurus

Publisert: 2. april 2020