Siste nytt

Nyheter om verdiskaping

Nyheter om verdiskaping

Nettverk for bygningsvern i nord

Bygningsvern i nord er et nettverk av aktører som representerer nordnorsk, samisk og kvensk bygningsvern. Forprosjektet som er koordinert av Midt-Troms museum, har fått støtte fra Riksantikvaren over post 77. Nettverket har sett på hele verdikjeden med utdanning, kompetanseheving, håndverk og material-leveranser. Resultatene fra forprosjektet følges nå opp som en koordinert regional satsing i regi av Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune.

Publisert: 22. oktober 2021

Nyheter om verdiskaping

Knaben gruver – midtpunkt i helhetlig reisemålsutvikling

Å ta i bruk kulturmiljø til beste for lokalsamfunn og reiseliv, krever systematisk innsats over flere år. Tålmodighet og god oversikt over offentlige så vel som private aktører fra lokalt til nasjonalt nivå, er viktig. Kvinesdal kommune har satset på attraktivitetsbygging i gruvelandskapet Knabeheia siden 2014. Kommunen har heldigvis god drahjelp fra Agder fylkeskommune.

Publisert: 4. oktober 2021

Nyheter om verdiskaping

Fagseminar og fagverksbru på Skolmen

Sluttføringen av nye Skolmen bru over Dokkaelva ble markert i Brudalen 3. og 4 september. Lokalbefolkning, samarbeidspartnere og bruentusiaster fikk innføring i statiske beregninger, karbonbinding og en spennende rekonstruksjonsprosess, samt både bløtkake og korpsmusikk.

Publisert: 10. september 2021

Nyheter om verdiskaping

Handlingsplan for verdiskaping

Verdiskaping ble etablert som arbeidsområde i kulturminneforvaltningen som en oppfølging av St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner. Verdiskapingsprogrammet med 11 pilotprosjekter ble gjennomført i perioden 2006-10. Sluttrapporten fra Riksantikvaren gir en oversikt over programarbeidet. Programmet ble videreført som en tilskuddspost under Riksantikvarens budsjettområde, men mange omtaler ordningen fremdeles som programmet.

Publisert: 2. juli 2021

Publisert: 22. oktober 2021